Autor: P. Furgała- Powiatowe CK w Lubaczowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki budynku

ZS.26.1.2017.SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lubaczów, 2017-06-26

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie

ul. Kościuszki 161

37-600 Lubaczów

zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki budynku.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2017 r. o godzinie 10:00 w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. gen J. Kustronia w Lubaczowie, ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów,  pok. nr 1.
 1. Przedmiotem przetargu pisemnego jest sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki budynku w ilościach określonych w załączniku nr 1 do zaproszenia.
 1. Ceny minimalne sprzedaży poszczególnych składników majątku zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.
 1. Przeznaczone do zbycia materiały można obejrzeć na terenie Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie przy ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
 1. Pisemne oferty składać należy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki budynku – pozycja nr….. – nie otwierać do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 10:00” w sekretariacie Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów w terminie do 18.07.2017 r. do godz. 9:45.
 1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
 1. Zastrzega się, że sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wybory oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę lub prawo kontynuowania przetargu w formie licytacji.
 1. Wzór oferty nabycia stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
 1. W przypadku zakupu kilku składników majątku przez jednego oferenta na każdy przedmiot należy złożyć osobną ofertę w jednej lub kilku kopertach z oznaczeniem, których składników majątku oferta dotyczy w sposób określony w pkt 5.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:

oferta_nabycia_materialow

szacunkowa_wycena_skladnikow_majatkowych_w_warsztatach_szkolnych

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast