Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA WYBÓR PARTNERA PROJEKTU

Lubaczów, 06.02.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU W związku z brakiem złożonych ofert  w konkursie na wybór Partnera projektu spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Modernizacja istniejących nowe kierunki kształcenia szansą na zatrudnienie absolwentów w warunkach innowacyjnej 

0 komentarzy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR PARTNERA DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR PARTNERA DO PROJEKTU Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie  w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  (Dz.U. 2016 poz. 217) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego

0 komentarzy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użytkowanie

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie działając na podstawie  art. 13 ust. 1 i art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz.U.  z 2016r    poz. 2147/,  i  Uchwały Nr XXVI/157/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Lubaczowskiego podaje do publicznej wiadomości […]

0 komentarzy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki budynku

ZS.26.1.2017.SE                       Lubaczów, 19-09-2017 r.   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie ul. Kościuszki 161 37-600 Lubaczów zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki budynku. Przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2017 r. o godzinie 10:30 [...]
0 komentarzy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki budynku

ZS.26.1.2017.SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lubaczów, 2017-06-26   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie ul. Kościuszki 161 37-600 Lubaczów zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki budynku. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2017 r. o godzinie 10:00 w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. gen J. Kustronia w […]

0 komentarzy

Zapytanie ofertowe na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu

R.I.6162.9.2017                       Lubaczów, dnia 17.05.2017 r.                                  ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

0 komentarzy
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast