Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OPIS SKŁADANIA WNIOSKÓW, WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ- Organizacje pozarządowe

Zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb małych grantów

 1. Na wniosek podmiotu wskazanego w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, podmiot może zlecić wnioskodawcy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającego łącznie następujące warunki:
  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,- zł,
  2. zadanie publiczne może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  3. łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,- zł.
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego winna być złożona w danym roku budżetowym, w którym zadanie będzie realizowane i nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

 1. Wpływająca do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego kierowana jest do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, celem dokonania oceny formalnej.
 2. Pracownik Wydziału dokonuje analizy formalnej oferty, według następujących kryteriów:
  1. uprawnienie Oferenta do udziału w konkursie,
  2. przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego na druku zgodnym z aktualnym wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
  3. oferta dotyczy zadania wymienionego w „Programie współpracy”,
  4. zgodność oferty z działalnością statutową Oferenta,
  5. termin realizacji zadania nie przekracza 90 dni,
  6. wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 10 000,00 złotych,
  7. oferta została podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych (zgodnie z KRS, innymi rejestrami lub pełnomocnictwami).
 3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu, podejmowana jest decyzja o celowości realizacji wnioskowanego zadania publicznego (poprzez przyznanie lub odmowę przyznania dotacji) oraz wysokości przyznanej dotacji.
 4. W przypadku negatywnej opinii formalnej oferta pozostaje bez rozpatrzenia.
 5. W odniesieniu do wyników postępowania przeprowadzonego z pominięciem otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwołania.

 1. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o celowości realizacji wnioskowanego zadania publicznego, oferta podlega publikacji na okres 7 dni:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu;
  3. na stronie internetowej powiatu lubaczowskiego lubaczow.powiat.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Mały grant – pozakonkursowy tryb udzielania dotacji / oferty – rok ….
 2. W okresie publikacji każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6 oraz po rozpatrzeniu uwag, zawierana jest umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.

 Pliki do pobrania:

2019 MGrant_Uproszczony_wzor_OFERTY.docx

2019 MGrant_Uproszczony_wzor_SPRAWOZDANIA.docx

Dz U 2018 poz 2055 mały grant – ROZPORZĄDZENIE.pdf

Ustawa o działalności pożytku publicznego – Dz U z 2018, poz 450.pdf