ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – dostawy

OS.042.1.2.2014                                                        

Lubaczów, 2014-02-20

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” w imieniu Powiatu Lubaczowskiego informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez:

 

Firmę Handlową AKS Kazimierz Szczygielski
Biuro-Serwis PRIMAKS
ul. Jagiellońska 14, 37-200 Przeworsk

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:
     
1.  DUNIPOL Elżbieta Mazur – Jóźwik
     ul. Chopina 16A m. 8, 05-800 Pruszków

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „CENA”  –          35,86
Łączna liczba punktów przyznana ofercie                          –          35,86

 

2. Spółka Handlowo – Usługowa „ECU” Sp. z o.o.
    ul. Zamenhofa 9, 22-400 Zamość

 Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „CENA”  –          91,80
 Łączna liczba punktów przyznana ofercie                          –          91,80

 

3. Firmę Handlową AKS Kazimierz Szczygielski
    Biuro-Serwis PRIMAKS
    ul. Jagiellońska 14, 37-200 Przeworsk

 Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „CENA”  –          100,00
 Łączna liczba punktów przyznana ofercie                          –          100,00

 

4. F.H. ER-TEL s.c.
    ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „CENA”  –          88,04
Łączna liczba punktów przyznana ofercie                          –          88,04