Ogłoszenie nr 540126463-N-2020 z dnia 14-07-2020 r.
Lubaczów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559787-N-2020
Data: 08/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Lubaczowski, Krajowy numer identyfikacyjny 65090028100000, ul. ul. Jasna  1, 37-600  Lubaczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 328 700, e-mail j.wojciechowski@lubaczow.powiat.pl, faks 166 328 709.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1
W ogłoszeniu jest: 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum 3 000 000 złotych brutto każda polegających na budowie, przebudowie i/lub odbudowie drogowego obiektu mostowego wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest przedstawić uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze, z powodu których nie jest w stanie przedstawić referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.
W ogłoszeniu powinno być: 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum 3 000 000 złotych brutto każda polegających na budowie, przebudowie i/lub odbudowie drogowego obiektu mostowego wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest przedstawić uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze, z powodu których nie jest w stanie przedstawić referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.