Ogłoszenie nr 540133042-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.
Lubaczów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559787-N-2020
Data: 08/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Lubaczowski, Krajowy numer identyfikacyjny 65090028100000, ul. ul. Jasna  1, 37-600  Lubaczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 328 700, e-mail j.wojciechowski@lubaczow.powiat.pl, faks 166 328 709.
Adres strony internetowej (url): www.powiatlubaczowski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-23, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-29, godzina: 10:00.