Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego działającą na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2009 Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 929 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 278 z późn. zm.),
 4. Statutu Domu Pomocy Społecznej w rudzie Różanieckiej, który stanowi Załącznik do uchwały Nr XXVI/255/2001 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 30 sierpnia 2001r.

Dom Pomocy społecznej w Rudzie Różanieckiej jest samorządową jednostką budżetową finansowaną z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. Na czele Domu stoi Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Domu i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Domu. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu. Dom jest Domem stałego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom świadczy usługi w zakresie:

 • potrzeb bytowych mieszkańców,
 • świadczeń opiekuńczych,
 • świadczeń wspomagających,
 • świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Dom określa Statut Domu.

Dyrektor mgr Janusz Zastawny tel./fax (016) 6248661
Gł. Księgowy Halina Wałczyk tel. (016) 6248660

Dom Pomocy Społecznej jest budżetową jednostką samorządową finansowaną z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. Nie posiada osobowości prawnej. Działa na zasadach ogólnych dla samorządowych jednostek budżetowych. Majątek trwały jednostki według stanu z dnia 31 grudnia 2004r. wynosił 6.171.554,77 zł.

Tryb działania Domu, a w szczególności tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej.(Dz. U. Nr 82, poz. 929 )

Do Domu kieruje się na podstawie:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu,
 2. wywiadu środowiskowego (rodzinnego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się), zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
 3. opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się,
 4. opinii właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 5. decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej,
 6. decyzji organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 7. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się,
 8. zaświadczenia, o którym mowa w art.22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego.
 9. decyzji urzędu miasta lub gminy z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej o pokryciu kosztów – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez daną osobę.

W przypadku, gdy do Domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do Domu nie wymaga przełożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2-8. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie trzech miesięcy od daty wydania decyzji o skierowaniu do domu. W/w dokumenty kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu. W przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te Ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę Domu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR w Lubaczowie). Decyzję o skierowaniu lub o odmowie skierownia do Domu wydaje Starosta lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się.
Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia do Domu.

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 116, poz. 1243 z późn. zm.) oraz Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.
Przyjmowanie skarg i wniosków reguluje art. 226 kodeksu postępowania administracyjnego.
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej wynosi: 1.509,04 zł miesięcznie. Na powyższe składa się 70% dochodu mieszkańca (emerytura, renta) pozostałą część dopłaca rodzina lub Gmina z której mieszkaniec pochodzi.

Obecnie na nowych chętnych czekają maksymalnie 2,3,4 osobowe pokoje z oddzielnymi łazienkami, WC, TV, czajnik bezprzewodowy, balkon. Ośrodek przygotowany do wózków inwalidzkich ( winda ). Zakład jest bardzo dobrze wyposażony w najnowszy sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, łącznie z urządzeniami do hydroterapii. Ze względu na rodzaje schorzeń występujących wśród naszych mieszkańców kładniemy duży nacisk na pracę terapii zajęciowej oraz psychologa.

Do dyspozycji mieszkańców: sklepik – kawiarnia, kaplica, biblioteka, siłownia, sala gimnastyczna, boiska do gry w piłkę nożną i siatkową, kompleks parkowy. Dom nasz zapewnia dostęp do kultury i rekreacji, organizujemy wycieczki rowerowe, samochodowe, piesze, zabawy taneczne, ogniska itp.

Dobre warunki zakwaterowania oraz jedne z najniższych kosztów utrzymania pozwalają w pełnym zakresie skorzystać z naszych usług na które serdecznie zapraszamy.

Drukuj

Kontakt