Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 2623 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej – pliki będą sukcesywnie poprawiane. W strukturze strony znajdują się kilkadzisiąt podstron, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są nadrzędne strony).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-04. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-12.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 – wywołanie podstrony zawierającej niniejszą „Deklarację dostępności”,
 • 1 – wywołanie strony głównej,
 • 2 – przejście do menu głównego,
 • 3 – przejście do treści strony,
 • 4 – wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 – przejście do wyszukiwarki,
 • 6 – przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 – wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Koordynator do spraw dostępności: Radosław Milo, email: r.milo@lubaczow.powiat.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 16 632 87 06
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Lubaczowie posiada dwa wejścia od strony ulicy Jasnej i od strony ulicy Marii Konopnickiej. Przed wejściem od strony ulicy Jasnej znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Starostwa Powiatowego w Lubaczowie składa się z parteru, dwóch pięter oraz piwnicy. Budynek jest współwłasnością Powiatu Lubaczowskiego w 74% oraz Urzędu Gminy w Lubaczowie w 26%. Urząd Gminy zajmuje parter. Budynek posiada windę łączącą wszystkie piętra. Drzwi do windy otwierają się i zamykają automatycznie.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku znajdują się dwie przenośne pętle indukcyjne: w pok. nr 9 (Sekretariat) oraz w pok. nr 17 (Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej). W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Schody są wyposażone w oznaczenia kontrastowe. Nie na druków-napisów powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Starostwa wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Starostwa Powiatowego dopuszcza się możliwość wejścia z psem asystującym Warunkiem korzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydany po odbyciu szkolenia.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Urząd zapewnia niepełnosprawnym klientom możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia o języku migowym i innych środkach komunikowania osoba, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl,
 • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod nr telefonu +48 (16) 632 87 00,
 • w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, I piętro pok. nr 9, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Rezerwacja załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji

Rezerwacja może być dokonana:

 • najwcześniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
 • najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty.

Rezerwacja może być dokonana pod warunkiem, że termin planowanej wizyty nie został wcześniej zajęty przez inną osobę.

Procedura obsługi osób ze specjalnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

 

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, woj. Podkarpackie
tel.: +48 16 632 87 00, fax: +4816 632 87 09
e-mail: starostwo@lubaczow.powiat.pl