Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Patronat Starosty

PATRONAT HONOROWY

Udzielenie patronatu Starosty Lubaczowskiego

Dane kontaktowe urzędu

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel. +48 16 632 87 06, faks +48 16 632 87 09
e-mail: starostwo@lubaczow.powiat.pl

Komórka organizacyjna realizująca usługę

 Wydział Organizacyjny

Wymagane dokumenty

 1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu dla danego wydarzenia występuje do Starosty organizator wydarzenia.
 2. Wniosek o udzielenie patronatu Starosty Lubaczowskiego dostępny jest w Wydziale Organizacyjnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
 3. Termin składania wniosku o przyznanie patronatu nie może być krótszy niż 21 dni  przed planowaną datą organizacji wydarzenia.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu.

 

Miejsce i sposób składania dokumentów

 1. Osobiście lub drogą pocztową na adres: Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przy ul. Jasna 1, I. piętro pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.
 2. Faksem: +48 16 632 87 09
 3. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

 

Opłaty

Udzielenie patronatu nie wiąże się z opłatami.

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Starosta przyznaje patronat nad wszelkiego rodzaju wydarzeniami o znaczeniu i zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym.
 2. Starosta może objąć swoim patronatem wydarzenia służące wykonywaniu zadań Powiatu oraz realizacji celów i kierunków działania powiatu i programów powiatowych, sprzyjające w szczególności: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Starosta nie obejmuje patronatem wydarzeń czysto komercyjnych oraz budzących wątpliwości  co do zachowania zasad etyki.
 4. Patronat jest wyróżnieniem honorowym.
 5. Przyznanie patronatu nie jest związane z udzieleniem wsparcia finansowego przez Powiat.
 6. Objęcie patronatem imprezy może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych Powiatu w szczególności na zakup statuetek, pucharów oraz innych nagród rzeczowych.
 7. Informacja o przyznaniu patronatu zamieszczana jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
 8. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu wnioskodawca informowany jest listownie lub telefonicznie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 9. Odmowa przyznania patronatu nie wymaga uzasadnienia.
 1. Organizator wydarzenia objętego patronatem zobowiązany jest do:
 2. poinformowania uczestników wydarzenia o przyznanym patronacie ,
 3. umieszczenia informacji o patronacie opatrzonej herbem Powiatu Lubaczowskiego we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz przesłania projektów przed ich drukiem i publikacją do akceptacji na dres e-mail: a.czernysz@lubaczow.powiat.pl,
 4. wyeksponowanie w widocznym miejscu banneru lub rollupu Powiatu Lubaczowskiego podczas trwania wydarzenia,
 5. przesłania noty prasowej i 5 zdjęć, które zostaną wykorzystane w mediach społecznościach i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w ciągu 3 dni po zakończeniu wydarzenia na adres e-mail: a.czernysz@ lubaczow.powiat.pl.
 1. Wzór symbolu patronatu określa załącznik nr 2.
 2. W przypadku wydarzeń cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
 3. Niewywiązanie się ze zobowiązań ze strony organizatora wydarzeń stanowi podstawę do odmowy przyznania organizatorowi wydarzenia patronatu w przyszłości.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może odebrać przyznany uprzednio patronat. O odebraniu patronatu organizator informowany jest niezwłocznie.
 5. Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia przyznanego wnioskodawcy.

 

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 16/ 2021 Starosty Lubaczowskiego  z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania patronatu Starosty Lubaczowskiego

 

Poniżej do pobrania wniosek o udzielenie patronatu oraz herb Powiatu Lubaczowskiego.

 

 

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
png Herb Powiatu Lubaczowskiego 253 KB 33
pdf HERB POWIATU LUBACZOWSKIEGO 26 KB 27
doc Wniosek o patronat Starosty Lubaczowskiego 50 KB 21