Atrakcyjne działki na sprzedaż

Zarząd Powiatu w Lubaczowie informuje, iż Powiat Lubaczowski jest właścicielem atrakcyjnych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach:

3. Jędrzejówka gm. Narol  – link do mapy

L.p. Nr działki Powierzchnia Cena nieruchomości wraz z zabudowaniami i drzewostanem
1 462/8 0,2959 ha 103.034 zł

(sto trzy tysiące trzydzieści cztery złote)

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej gminy Narol. Działki posiadają dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej, zabudowane są budynkami i budowlami byłego obwodu drogowego. Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości: zabudowa usługowa, tereny leśne i droga powiatowa.

– Działka nr 462/8 – składniki budowlane występujące na działce to: budynek magazynowy o pow. użytkowej 161,19 m2, ogrodzenie trwałe, oświetlenie terenu, drogi wewnętrzne, plac utwardzony. Część działki jest zainwestowana drzewostanem leśnym.

Przeznaczenie nieruchomości

    Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zapis w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Narol, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Narol Nr 187/XX/2000 z dnia 29.11.2000 r., nieruchomość znajduje się w terenach znaczących usług publicznych i komercyjnych, wytwórczości i składowania.

4. Miasto Oleszyce: działki budowlane: – link do mapy

     Lp. Nr działki Pow. działki

/ha/

Cena nieruchomości netto (bez podatku VAT)/zł/
1 921/5 0,0896 22 531 zł
2 921/6 0,0850 21 398 zł
3 921/21 0,0904 24 591 zł
4 921/22 0,0900 23 143 zł
5 921/25 0,0950 20 271 zł

Opis i przeznaczenie nieruchomości

Wyżej wymienione działki położone są w strefie pośredniej miasta Oleszyce, w południowo-wschodniej części miasta, w odległości ok. 1 km. od jego centrum, w którym znajduje się większość placówek handlowych i usługowych. W bliskim sąsiedztwie znajduje się kompleks budynków Zespołu Szkół w Oleszycach. Od północy działki graniczą z terenami zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. W okolicy znajdują się punkty handlowe.

Działki posiadają pośredni dostęp do energii elektrycznej, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telefonicznej oraz gazowej.

Przedmiotowe działki położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, pokój nr 41 lub 39, tel. 16/ 632-87-41 lub 16/632-87-39.