Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obchody 160 – rocznicy Powstania Styczniowego w Powiecie Lubaczowskim

W dniu 20 października w Starostwie Powiatowym uczniowie z klas VI,VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu naszego powiatu zmierzyli się z testem wiedzy o Powstaniu Styczniowym i bitwie pod Kobylanką z maja 1863 roku. Poznaliśmy także zwycięzców konkursu plastycznego „Epizody bitwy pod Kobylanką”.

Oba konkursy zostały zorganizowane przez  Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie”  i Powiat Lubaczowski  przy współorganizacji Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Poszli w boje chłopcy nasze…- epizody bitwy pod Kobylanką maj 1863 r.”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

W konkursie historycznym w kategorii szkół podstawowych najlepsi okazali się: Kamil Bernacki ze Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie(I nagroda), Malwina Bąk ze Szkoły Podstawowej w Oleszycach ( II miejsce) oraz Alan Zygarlicki z Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej ( III miejsce).

W kategorii szkół średnich zwyciężyła Julia Leja przed Oskarem Sobolewskim oraz Aleksandrą Szularz- wszyscy są uczniami Liceum Ogólnokształcące Lubaczów

W konkursie plastycznym w kategorii szkół podstawowych I nagroda trafiła do Leny Dubaj ze Szkoły Podstawowej w Oleszycach, II do Zuzanny Furgały ze Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, a III do Zofii Lisztoń ze Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.

W kategorii szkół średnich zwyciężyła Martyna Hypiak ( Liceum Ogólnokształcące Lubaczów). Drugie miejsce zajęła praca Martyny Kiełbasy ( również z LO Lubaczów), a trzecie praca Katarzyny Serafin z Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i wspólną popularyzację dziejów Powstania Styczniowego, losów jego bohaterów oraz bitwy pod Kobylanką – jednej z największych leśnych bitew tego powstania.

***********************************************************************************************

 Konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym w Powiecie Lubaczowskim oraz konkurs plastyczny „Epizody bitwy pod Kobylanką” 

Regulamin

I Organizacja konkursów

 1. Organizatorem konkursu wiedzy oraz konkursu plastycznego, zwanego dalej: Konkursem, jest Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie” oraz Powiat Lubaczowski, zwani dalej: Organizatorami..
 2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Poszli w boje chłopcy nasze… – epizody bitwy pod Kobylanką maj 1863 r.”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski  w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
 3. Współorganizatorami konkursu są: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie oraz Zespół Szkół im. gen.Józefa Kustronia w Lubaczowie, zwani dalej: Współorganizatorami.
 4. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Lubaczowski Pan Zenon Swatek.
 5. Koordynatorem konkursu jest Pan Konrad Morawski – nauczyciel Zespołu Szkół im. Gen. Józefa Kustronia w Lubaczowa.

II Uczestnicy i komisja konkursów

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu lubaczowskiego.
 2. Konkurs obejmuje dwie kategorie konkursowe:
 • Konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym w Powiecie Lubaczowskim
 • konkurs plastyczny „Epizody bitwy pod Kobylanką”
 1. Uczestnicy konkursu wiedzy otrzymują do uzupełnienia arkusz z pytaniami w zakresie wiedzy ogólnej na temat Powstania Styczniowego i wiedzy szczegółowej na temat Bitwy pod Kobylanką, która odbyła się 1 i 6 maja 1863 roku.
 2. Uczestnicy konkursu plastycznego wykonują prace artystyczne (rysunek, obraz, kolaż zdjęciowy i inne formy graficzne) nawiązujące tematycznie do Bitwy pod Kobylanką.
 3. Komisję konkursową tworzą koordynator konkursu oraz dwie wyznaczone przez organizatora osoby posiadające kompetencje w zakresie oceny pracy merytorycznej i artystycznej uczestników konkursu.
 4. Komisja konkursowa czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu.

III Cele konkursu

 1. Głównym celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnienie wśród uczniów Powiatu Lubaczowskiego wiedzy ogólnej na temat Powstania Styczniowego, a także wiedzy szczegółowej na temat Bitwy pod Kobylanką, która miała miejsce 1 i 6 maja 1863 roku.
 2. Pozostałymi celami konkursu są:
 • wyposażanie uczniów w umiejętności rozumienia procesów historycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym,
 • pobudzanie postaw patriotycznych wśród uczestników konkursu,
 • kształtowanie poczucia lokalnego patriotyzmu wśród uczestników konkursu,wyposażenie uczestników konkursu w krytyczne umiejętności rozumienia procesów politycznych na ziemiach polskich w XIX wieku na poziomie lokalnym i regionalnym

IV Tematyka konkursu

 1. Zakres tematyczny konkursu obejmuje ogólne dzieje Powstania Styczniowego w Powiecie Lubaczowskim, a także szczegółowe informacje na temat Bitwy pod Kobylanką
 2. Konkurs wiedzy obejmuje pytania testowe jednokrotnego wyboru spośród czterech wariantów odpowiedzi, a także pytanie otwarte sprawdzające refleksyjność uczniów w rozumieniu dziejowego znaczenia Bitwy pod Kobylanką.

Konkurs plastyczny obejmuje umiejętność graficznego wyobrażenia Bitwy pod Kobylanką, uwzględniając przede wszystkim takie wartości jak patriotyzm, poszanowanie historii i nowoczesną formę przekazu wiedzy na temat wydarzenia historycznego.

V Organizacja konkursu

 1. Szkoły działające w powiecie lubaczowskim zgłaszają swój udział w konkursie w formie e-mail i.buczko@powiatlubaczowski.pl do dnia 18 października 2023 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć skan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 wraz z klauzulą informacyjną- osobny dla każdego zgłaszanego ucznia. Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem 531 071 275.
 2. Szkołę w obu kategoriach konkursu reprezentuje maksymalnie trzech uczniów wyłonionych z szóstych, siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Lubaczowskiego. Wyłonienie uczniów reprezentujących szkołę należy do wyłącznej właściwości placówki i nie podlega weryfikacji przez organizatora konkursu.
 3. Konkurs wiedzy odbędzie się w dniu 20 października 2023 roku w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie o godzinie 10:00.
 4. Czas trwania konkursu wiedzy, obejmujący test z pytaniami zamkniętymi i pytaniem otwartym, wynosi 45 minut.
 5. Punktację w konkursie wiedzy ustala jury, które przyzna 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź w pytaniach zamkniętych oraz maksymalnie 5 punktów za odpowiedź w pytaniu otwartym, biorąc pod uwagę merytoryczną poprawność i spójność wypowiedzi ucznia.
 6. Konkurs plastyczny odbywa się na zasadzie oceny prac nadesłanych przez szkoły do organizatora.
 7. Prace w konkursie plastycznym powinny zostać nadesłane/ złożone w terminie do 18 października 2023 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie do godz.12:00. Liczy się data wpłynięcia prac. Prace złożone po tym terminie nie podlegają ocenie.
 8. Ogłoszenie wyników obu konkursów oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 października 2023 roku około godziny 12:00 .
 9. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz przesłane do sekretariatów szkół, które reprezentowali uczniowie.
 10. W konkursie zostaną przyznane nagrody:
 • Konkurs wiedzy:

Miejsce I – nagrody rzeczowe, m.in. powerbank, literatura o tematyce historycznej

Miejsce II – nagrody rzeczowe, m. in. słuchawki, literatura o tematyce historycznej

Miejsce III – nagrody rzeczowe, m. in. głośnik mobilny, literatura o tematyce historycznej

 • Konkurs plastyczny:

Miejsce I – nagrody rzeczowe, m.in. zestaw malarski, literatura o tematyce sztuki/plastyki

Miejsce II – nagrody rzeczowe, m.in. zestaw malarski, literatura o tematyce sztuki/plastyki

Miejsce III – nagrody rzeczowe, m.in. przybory plastyczne, literatura o tematyce sztuki/plastyki

oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

VI Bibliografia

 1. Pytania konkursowe zostały skonstruowane w oparciu o następującą bibliografię:
 • Kubrak, Powstanie Styczniowe. Pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie, Lubaczów 2003
 • Szajowski, Bitwa pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863, Cieszanów 2023
 • Haładaj, Powstanie Styczniowe 1863, Warszawa 2022
 • Strona internetowa Dzieje.pl, M. Szukała, 160 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe, https://dzieje.pl/wiadomosci/160-lat-temu-wybuchlo-powstanie-styczniowe
 1. Dodatkowym źródłem wiedzy na temat wiedzy ogólnej o Powstaniu Styczniowym i wiedzy szczegółowej na temat Bitwy pod Kobylanką są miejsca pamięci, pomniki i inne formy upamiętnienia tych wydarzeń zlokalizowane na terenie powiatu lubaczowskiego.

Do pobrania:

Załącznik 1

Regulamin-Konkursu

**************************************************************************

Za nami pierwsze  działania w ramach realizacji projektu „Poszli w boje chłopcy nasze.. – epizody bitwy pod Kobylanką maj 1863r”.

W sobotę 27 maja br. w kompleksie leśnym na trasie od  Rudy Różanieckiej  do Kobylanki na uczestników wydarzenia czekały  interaktywne mini-inscenizacje historyczne z okresu Powstania Styczniowego.

Nawiązywały one do wydarzeń, które rozgrywały się w lasach Puszczy solskiej między miejscowościami Ruda Różaniecka-Huta Różaniecka- Nowy Lubiniec, otaczających obozowisko powstańcze dowodzącego polskimi oddziałami generała Antoniego Jeziorańskiego. Grupa rekonstruktorów historycznych Fundacji Historii Viva na leśnej trasie z Rudy Różanieckiej do Kobylanki przygotowała interaktywne mini-inscenizacje, które przeniosły poruszających się na rowerach uczestników w czasy trwającego Powstania Styczniowego, na pogranicze zaborów:rosyjskiego i austriackiego. W inscenizacji „Blokada drogi” drogę przejazdu zablokowali rosyjscy żołnierze, którzy rozpoczęli kontrolę uczestników, domagając się przy tym łapówek za umożliwienie przejazdu. Wyswobodzona z potrzasku grupa chwilę później spotkała powstańczego „Kuriera”, który próbował przedrzeć się do obozowiska generała Antoniego Jeziorańskiego, niosąc mu ważną wiadomość. Uczestnicy pomogli kurierowi w odnalezieniu drogi do obozowiska. Na trasie uczestnicy spotkali także „rozbitą Partię Powstańczą”, czyli grupę powstańców, których oddział został rozbity przez Rosjan, a oni sami-podobnie jak kurier- chcą się dostać do obozu dowódcy, gen.A.Jeziorańskiego i również szukają bezpiecznej drogi. Na spotkanie z uczestnikami wyszły „Damy w czerni”- grupa ziemianek z pobliskiego dworku, która przy pobliskie kapliczce modliła się o rychły powrót z powstania swoich synów i mężów. Kobiety wypytywały uczestników, czy ci nie wiedzieli ich bliskich i żaliły się na szykany wojsk rosyjskich. Następnie uczestnicy znów zostali zatrzymani, tym razem przez „Żandarmerię Narodową”, która rozpoczęła ich przesłuchania i poinformowała,że wszyscy będą świadkami kary, której zostanie poddany miejscowy sołtys, donoszący carskim wojskom o ruchach powstańców. Uczestnicy stanęli także oko w oko z „Dezerterem” , który zbiegł z wojska carskiego i prosił o wskazanie drogi do…oddziałów powstańczych, bo chciałby się do nich przyłączyć. A to przez m.in. tragiczne warunki panujące w carskim wojsku. Na zakończenie z lasu wyłonił się „Uciekinier” , a jego wbiegnięciu na drogę towarzyszyły odgłosy wystrzałów. Poraniony mężczyzna- zwiadowca generała I.Zawadzkiego- błagał o pomoc i ukrycie go przed carskimi żołnierzami, a od uczestników zależało, czy mu pomogą i w ten sposób uratują życie,czy też nie…

 

W tym dniu upamiętniliśmy także powstańców poległych w bitwie pod Kobylanką, spoczywających w mogile  w miejscu bitwy oraz tych, którzy zmarli w wyniku ran zadanych w boju, a pochowanych na cmentarzach w Cieszanowie ( mogiła F. Prus-Mierzwińskiego,F.K.Szubartowskiego, J.Tylczak-Łuckiego oraz mogiła zbiorowa powstańców), w Starym Lublińcu ( mogiła L.Tarnawieckiego) oraz Starym Dzikowie ( zbiorowa mogiła powstańców). Przy wszystkich mogiłach, a także przy obelisku upamiętniającym wymarsz wojsk powstańczych z lasów oleszyckich, w dniu 27.05.2023r. została wystawiona warta honorowa złożona z harcerzy Hufca ZHP w Lubaczowie oraz Strzelców Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, a przedstawiciele lokalnej społeczności, dzieci i młodzieży, samorządowców i leśników złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Uroczystości miały podniosły charakter i pozwoliły przywrócić pamięci wydarzenia ,a także konkretne osoby, związane z Powstaniem Styczniowym w Powiecie Lubaczowskim.

W ramach upamiętnień dla uczestników zostały przygotowane prelekcje historyczne, dotyczące bitwy pod Kobylanką i Powstania Styczniowego, które przy obelisku w lasach oleszyckich, cmentarzu w Cieszanowie oraz miejscu bitwy pod Kobylanką wygłosił Dariusz Iwaneczko z instytutu Pamięci narodowej, Oddział w Rzeszowie. W wydarzeniach wzięło udział około 300 osób.

Zapraszamy do obejrzenia filmów z wydarzeń oraz galerii z inscenizacji powstańczych i  katalogu fotografii!

 

Katalog fotografii:

**************************************************************************

 

„Poszli w boje chłopcy nasze.. – epizody bitwy pod Kobylanką maj 1863r” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie” i  Powiat Lubaczowski w terminie od 27 maja do 27 października br. , dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Inspiracją jest położone na terenie powiatu lubaczowskiego miejsce bitew pod Kobylanka- największych bitew leśnych powstania styczniowego, które rozegrały się w dniach 1-6 maja 1863 roku.  Projekt „Poszli w boje…” polega na upamiętnieniu tych wydarzeń, jak  i powstańców, którzy oddali w nich życie.

I tak w dniu 27 maja br. w kompleksie leśnym na trasie od  Rudy Różanieckiej ( wieża p.pożarowa, godz.14:30 ) do Kobylanki zostaną zaprezentowane interaktywne mini-inscenizacje historyczne, prezentujące sytuacje z okresu Powstania Styczniowego wraz z krótkimi animacjami dla uczestników.  Napotkają oni m.in. odział Żandarmerii Narodowej,  rosyjskich żołnierzy, którzy zablokują drogę, damy w czerni modlące się pod kapliczką o szczęśliwy powrót do domu swoich mężów i synów czy dezertera- samotnego rosyjskiego żołnierza, który właśnie uciekł z carskiego wojska i chciałby dołączyć do powstańców…

W tym samym dniu przy mogiłach zbiorowych powstańców pod Kobylanką oraz na cmentarzu parafialnym w Cieszanowie, a także na pojedynczych grobach powstańców w Starym Lublińcu i Starym Dzikowie  zostaną złożone kwiaty i znicze. Upamiętnienia uświetni warta honorowa Strzelców i harcerzy. Dodatkowo przy mogiłach zbiorowych zostaną wygłoszone prelekcje historyczne, dotyczące Powstania Styczniowego.

W Starym Dzikowie ( również 27.05) na stadionie sportowym grupa rekonstruktorów historycznych- w godzinach od 9:00 do 20:00 -odtworzy obozowisko powstańcze, prezentując epokową broń, mundury oraz stroje cywilne.  Obsługa obozowiska poprowadzi również pogadanki historyczne w przystępnej formie, dostosowanej do wieku odwiedzających. Na zakończenie wydarzenia zostanie zaprezentowany pokaz „Historii Ożywionej” – pokaz epokowej taktyki walki i obsługi broni czarnoprochowej oraz prezentacja mundurów, strojów i wyposażenia z okresu Powstania Styczniowego wraz z merytorycznym komentarzem, omawiającym wszelkie historyczne implikacje zaprezentowanych sylwetek i przedmiotów.

Elementem projektu są również konkursy: plastyczny i wiedzy o powstaniu styczniowym ( jesień 2023) , a także katalog fotografii z całości wydarzeń.

Partnerzy: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie, Nadleśnictwo Oleszyce, Nadleśnictwo Narol, Nadleśnictwo Lubaczów, Gmina Stary Dzików, Gmina Cieszanów, Gmina Narol, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie oraz Zespół Placówek im, Jana Pawła II w Lubaczowie.

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego oraz sąsiednich terenów, dzieci i młodzież szkolną oraz wszystkich zainteresowanych!