Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Powiatowa Rada Działalności i Pożytku Publicznego

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarząd Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr 182/766/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2024 r.

Treść projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii znajdują się:
• na stronie BIP Powiatu Lubaczowskiego,
• na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego powiatlubaczowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
• na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać od 13.11.2023 r. do 20.11.2023 r. do godziny 15:00 w formie:
• pisemnego stanowiska, które należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
• elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl
01.Informacja o wszczeciu procedury konsultacyjnej
02.UZP-182-766-2023 wraz z projektem URP-000-000-2023 ws. aptek na 2024 r.
03.Formularz_uwag – apteki

 

Informacja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie informuje, że trwają prace nad przygotowaniem projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego z terenu powiatu lubaczowskiego do udziału we współtworzeniu dokumentu wpływającego na zakres współpracy Powiatu Lubaczowskiego z trzecim sektorem w kolejnym roku.

Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem jest oparcie się na „Programie współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, który dostępny jest na stronie internetowej: www.powiatlubaczowski.pl → zakładka: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / Roczny Program Współpracy na 2024 rok → Załącznik do uchwały nr LI/398/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2023 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Propozycje do programu na 2024 rok można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 29 września 2023 roku do godz. 15.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (decyduje data wpływu do urzędu). Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne z  umieszczeniem ich w programie.

Na podstawie zgłoszonych uwag przygotowany zostanie Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok, który następnie zostanie poddany konsultacjom.

Informacja

Załącznik 2024

 

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Zarząd Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr 155/621/2023 z dnia 04-01-202 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Treść projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii znajdują się:

 • na stronie BIP Powiatu Lubaczowskiego,
 • na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego powiatlubaczowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać od 10-01-2023 r. do dnia 16-01-2023 r. w formie:

 • pisemnego stanowiska, które należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
 • elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

 

Załączniki:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Zarząd Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr 149/597/2022 z dnia 21-11-2022 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2023 r.

 

Treść projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii znajdują się:

 • na stronie BIP Powiatu Lubaczowskiego,
 • na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego powiatlubaczowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać od 21-11-2022 r. do dnia 28-11-2022 r. do godziny 15:00 w formie:

 • pisemnego stanowiska, które należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
 • elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

FORMULARZ UWAG/OPINII

Uchwała nr 149/597/2022

Projekt uchwały

……………………………………………………………………………………………………………

 

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

LINK

Zarząd Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr 144/585/2022 z dnia 24-10-2022 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2023 r.

 

Treść projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii znajdują się:

 • na stronie BIP Powiatu Lubaczowskiego,
 • na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego powiatlubaczowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać od 28-10-2022 r. do dnia 07-11-2022 r. w formie:

 • pisemnego stanowiska, które należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
 • elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

 

Załączniki:

 

 

 

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

LINK

Zarząd Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr 144/586/2022 z dnia 24-10-2022 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 

Treść projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii znajdują się:

 • na stronie BIP Powiatu Lubaczowskiego,
 • na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego powiatlubaczowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać od 28-10-2022 r. do dnia 07-11-2022 r. w formie:

 • pisemnego stanowiska, które należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
 • elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

 

Załączniki: