Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Przyroda powiatu lubaczowskiego

Ziemia lubaczowska, bardzo zróżnicowana fizjograficzne, z bogatą przyrodą i niepowtarzalnym gdzie indziej krajobrazem o dużym zalesieniu, posiada wiele cennych obiektów przyrodniczych objętych różnymi formami ochrony. Na terenie powiatu lubaczowskiego znajduje się: 2 stanowiska dokumentacyjne, 1 zespół przyrodniczo – krajobrazowy o pow. 1,3 ha, 14 użytków ekologicznych o łącznej pow. 183,7 ha, 234 pomników przyrody, 2 obszary chronionego krajobrazu o łącznej pow. 40 tys. ha, 2 parki krajobrazowe o pow. 23,9 tys. ha, 7 rezerwatów przyrody o pow. 390 ha oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 o pow. 11019 ha.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej zajmuje powierzchnię 28 980 ha, z czego 7675 ha znajduje się w powiecie lubaczowskim. Granice tego parku obejmują część Równiny Biłgorajskiej oraz niewielki fragment Roztocza Wschodniego (Góra Grochy 312 m n.p.m. i Bukowy Las). Lasy pokrywają ponad 85 % powierzchni parku. Prawie niepodzielnie w Parku panują bory sosnowe zajmujące uboższe siedliska o różnym stopniu uwilgotnienia. Obok nich gdzieniegdzie rosną brzozy, dęby, świerki, osiki i olchy. Na żyźniejszych siedliskach zajmujących niewielkie powierzchnie liczniej spotykane są buki, dęby, klony i jodły. W naturalnych zbiorowiskach roślinnych mają swoje stanowiska chronione gatunki roślin, między innymi: rosiczka długolistna, widłaczek torfowy, tłustosz pospolity, storczyk drobnokwiatowy czy salwinia pływająca.  Wśród rzadkich ssaków występują między innymi: wilki, łasice, wydry i żołędnice, a z ptaków: puchacze, głuszce, cietrzewie, bieliki, orliki krzykliwe czy żurawie. W czystych wodach pływają pstrągi potokowe i lipienie.

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy obejmuje najbardziej wysunięty na południowy wchód fragment Roztocza, sięgając po granicę z Ukrainą. Powierzchnia jego wynosi 20 373 ha, z czego 16 237 ha znajduje się w powiecie lubaczowskim. Teren jest wyniesiony i pocięty suchymi dolinami i głębokimi jarami, wąwozami o stromych zboczach. Lasy zajmują ponad 67 % powierzchni Parku, z czego 77 % to sośnina. W okolicy Werchraty i Nowin Horynieckich wyróżniają się buczyny karpackie. W Parku z rzadkich zwierząt możemy spotkać wilki, gronostaje, a z ptaków orliki krzykliwe, bociany czarne, pszczołojady, pliszki górskie, muchołówki małe czy puchacze.

W obniżeniach między wydmami wykształciły się torfowiska z wieloma gatunkami roślin chronionych, m.in. rosiczka okrągłolistna, widłaczek torfowy, widłak wroniec, powojnik prosty.

Na obszarze powiatu lubaczowskiego wydzielono kilka rezerwatów przyrody, czyli miejsc pozostających pod specjalną opieką państwa, na których obowiązują określone zakazy, z ograniczoną lub zakazaną działalnością gospodarczą.

Rezerwat Sołokija o powierzchni 7,43 ha położony jest na Roztoczu Wschodnim, na gruntach wsi Dziewięcierz, gmina Horyniec Zdrój. Występuje tu skupisko jałowca pospolitego w bardzo osobliwych formach przekroju. Wśród jałowców rosną sosny, graby, buki czy osiki.

Rezerwat Jedlina jest leśnym rezerwatem przyrody obejmującym drzewostany jodłowe w uroczysku Wielki Las, na powierzchni 66,97 ha. Zlokalizowany jest w obrębie wsi Nowe Sioło, gmina Cieszanów. Występują tutaj Jodły w wieku od 65 do 120 lat, oraz dęby, sosny, świerki, brzozy i graby.

Rezerwat Minokąt obejmuje las jodłowy o powierzchni 23,47 ha w obrębie wsi Kadłubiska, gmina Narol. Średni stan drzewostanu wynosi ok. 130 lat. Runo leśne pokryte jest żywcem gruczołowatym, marzanką wonna czy turzycą orzęsioną. Wśród drzew wyróżniają się 4 jodły o obwodzie pni 330-358 cm i wysokości 39-45 m.

Rezerwat Bukowy Las o powierzchni 85,42 ha położony jest w obrębie wsi Ruda Różaniecka, gmina Narol. Obejmuje on dorodne drzewostany naturalnego pochodzenia, niektóre w wieku nawet ok. 170 lat, tworzone głównie przez olbrzymie buki i rzadziej jodły. W domieszce spotykamy graby, sosny, jawory, lipy czy brzozy.

Rezerwat Źródła Tanwi znajduje się w obrębie wsi Huta Złomy, gmina Narol. Powierzchnia rezerwatu wynosi 186,54 ha i obejmuje naturalne zespoły torfowiskowe. Roślinność bagienna rezerwatu tworzą relikty epoki lodowcowej i z początku holocenu. W rezerwacie swoje źródliska ma Tanew, z których wypływają czyste wody zasilające rzekę oraz torfowisko nazywane Kobyle Jezioro.

Rezerwat Kamienne utworzone na skraju lasu w granicach wsi Nowa Grobla i Opaka. Powierzchnia rezerwatu wynosi zaledwie 8,27 ha. Występują tutaj stuletnie dęby a w runie leśnym można zobaczyć wiele roślin chronionych i rzadkich w polskiej florze m.in. konwalia majowa, powojnik prosty czy wawrzynek wilczełyjko.

Rezerwat Moczary o powierzchni 12,25 ha położony jest w granicach miejscowości Kobylnica Ruska i Łukawiec, gm. Wielkie Oczy. Głównym celem utworzenia rezerwatu była ochrona czosnku siatkowatego.