Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013

Na terenie powiatu lubaczowskiego prowadzone są następujące inwestycje współfinansowana ze środków Unii Europejskiej:

1. „Odnawialne źródła energii – recepta na poprawę jakości środowiska naturalnego na obszarze powiatu lubaczowskiego i rejonu jaworowskiego”

Inwestycja współfinansowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013
Priorytet 2    – Poprawa jakości życia
Działanie 2.1    – Ochrona środowiska w obszarze przygranicznymCałkowita wartość projektu:                        453 717,22 EUR
Kwota dofinansowania (90%):                      408 345,50 EUR
Wkład własny:                                              45 371,72 EUR
w tym przypadający na:
– Partnera Wiodącego tj. Powiat Lubaczowski    30 794,52 EUR
– Partnera tj. Jaworowska Rejonowa Rada          14 577,20 EUR
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013. Został on przygotowany i złożony łącznie z partnerem z Ukrainy tj. Jaworowską Rejonową Radą. Po stronie polskiej zadanie obejmuje zakup następujących urządzeń, służących min. do pozyskiwania biomasy z poboczy dróg powiatowych:
 A.    Ciągnik rolniczy z napędem na 4 koła:
–  silnik o mocy nominalnej min. 155 KM, moc maksymalna min.163 KM,
–  pompa hydrauliczna o wyższej wydajności min.110l/min,
–  przedni tuz i wom,
–  kabina z klimatyzacją i ogrzewaniem,
B.    Osprzęt współpracujący z ciągnikiem (kompatybilny):
1. Ładowacz czołowy hydrauliczny o udźwigu min.2250 kg,
–  czerpak do materiałów sypkich,
–  widły do palet,

2. Profesjonalne ramię hydrauliczne wielofunkcyjne o zasięgu roboczym min.7m,
3. Głowica grzebieniowa do ścinania krzaków i gałęzi do średnicy min. 9 cm, szerokość efektywna ścinania  min. 130cm,
4. Głowica – piła do ścinania gałęzi, szerokość robocza min.160cm,
5. Rozdrabniacz gałęzi z możliwością zawieszania na przednim tuzie, min. średnica drewna 25cm,
6. Frezarka do poboczy z taśmociągiem , szerokość robocza min.125cm,
7. Przyczepa tandem – 14t,

 

Po stronie Ukraińskiej natomiast, projekt polega na wykonaniu instalacji solarnej na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla pralni i kuchni szpitala w Nowojaworowsku. Kolektory słoneczne o powierzchni czynnej 253 m2 będą w stanie wyprodukować w ciągu roku 619,34 GJ.
Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie zużycia paliw nieodnawialnych, dzięki pokryciu części zapotrzebowania na energię cieplną w Zespole Szkól w Oleszycach oraz w Szpitalu w Nowojaworowsku,  z paliw odnawialnych tj. z biomasy i energii słonecznej.

Stan realizacji projektu:

Rok 2011

W dniu 21 czerwca 2011r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, po jej podpisaniu tj. dnia 22 czerwca rozpoczęto realizację przedmiotowego zadania.
W pierwszej kolejności podjęto działania w celu organizacji biura projektu, następnie rozpoczęto przygotowania do wdrażania zaplanowanych w projekcie działań. Po przygotowaniu pełnej dokumentacji przetargowej Powiat Lubaczowski 25 sierpnia ogłosił przetarg na udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń do pozyskiwania biomasy, z możliwością składania ofert częściowych. Ze względu na brak ofert niepodlegających wykluczeniu przetarg ten został unieważniony i 26 października ogłoszono go po raz drugi. W grudniu w wyniku w rozstrzygnięcia wyłoniono dostawców sprzętu do pozyskiwania biomasy i podpisano z nimi umowę.
W tym czasie Partner z Ukrainy załatwiał formalności związane z rejestracją umowy grantowej w Ministerstwie Rozwoju Ekonomicznego i Handlu Ukrainy oraz przygotował dokumentację do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W grudniu został ogłoszony przetarg na roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji solarnej w Szpitalu w Nowojaworowsku

Rok 2012
W lutym Powiat Lubaczowski otrzymał wszystkie urządzenia, które miały być dostarczone w ramach przedmiotowego projektu.

   U Partnera Ukraińskiego w marcu upłynął termin składania ofert w ramach ogłoszonego przetargu na roboty budowlane. Jednak podobnie jak w przypadku przetargu po stronie polskiej, nie został on rozstrzygnięty. Tak więc w kwietniu powtórnie ogłoszono przetarg montaż kolektorów słonecznych.
1 czerwca w Lubaczowie odbyła się konferencja promująca projekt i źródła jego finansowania. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych instytucji publicznych z terenu Powiatu Lubaczowskiego i Rejonu Jaworowskiego.

Ze względu na konieczność powtarzania przetargów termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty na dzień 21 października 2012r.

        25 czerwca Partner Ukraiński rozstrzygnął przetarg na roboty budowlane, dzięki czemu 16 lipca została podpisana umowa z firmą „Tepło-technicznyi serwis” na wykonanie instalacji solarnej. Po dokonaniu niezbędnych rejestracji umowy z wykonawcą, rozpoczęto montaż instalacji.

Z powodu trudności związanych z wwozem importowanych z polski elementów instalacji, które przyczyniły się do opóźnienia robót budowlanych przesunięto termin zakończenia realizacji projektu na dzień 21 lutego 2013r. 7 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie wykonanej instalacji solarnej.

Rok 2013

Partner Ukraiński w styczniu i lutym uregulował wszystkie płatności związane z realizacją przedmiotowego zadania. 21 lutego upłynął termin realizacji projektu.

Renewable sources of energy- method of improving the quality of natural environment within the area of the Lubaczów District and Javoriv Region

Project co-financed within Cross-border Cooperation Programme Poland-Balarus-Ukraine 2007 – 2013

Priority 2    – Improving the quality of life
Measure 2.1    – Natural environment protection in the borderland

Total Project Budget:                              453 717,22 EUR
Co-financing (90%):                              408 345,50 EUR
Equity contribution:                                45 371,72 EUR
– Lead partner- District of Lubaczów          30 794,52 EUR
– Javoriv Region                                       14 577,20 EUR

The project is implemented under  Cross-border Cooperation Programme Poland-Balarus-Ukraine 2007 – 2013. It was prepared and submitted jointly with the Ukrainian partner, Javoriv Region.

The tasks covered by the Polish partner include: purchase of the equipment used for biomass acquisition from the district roadsides:

 A.    Farm tractor with four-wheel drive:
–  engine-nominal power of min. 155 HP, max.163 HP,
–  high capacity hydrostatic pump- min.110 l/min,
–  front tuz and wom,
– air-conditioned and heated cabin,
B. Additional equipment, compatible with the tractor:
1. hydraulic front-end leaderof min. load- 2250 kg,
–  bulk material container,
–  pallet forklift,
2. Multi-functional hydraulic power arms with working range of min.7m,

3. Head comb for brush cutting and looping, min. diameter of 9 cm, effective shear width of min. 130cm,

4. Head – saw to cut branch with working range min.160cm,
5. Branch shredder with the option of front tuz suspension, min. wood diameter of 25cm,
6. Verge cutter with conveyor belt, working range of min.125cm,
7. Tandem trailer – 14 t,

The tasks covered by the Ukrainian partner include: solar installation implementation to produce thermal energy for the laundry and kitchen in
the Novojavorivsk hospital. Solar collectors of active area- 253 m2 will be able to produce 619,34 GJ annually.

The Project implementation will provide for the reduction of non-renewable fuel consumption as heat demand for Complex of Schools in Oleszyce and the hospital in Novojavorivsk will partly be covered by the renewable fuels, e.g. biomass and solar energy.