Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Organizacje Pozarządowe

Informacja dotycząca  oferty w trybie małych grantów

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.1270 t.j.) Starosta Lubaczowski może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie, adres: Niemstów 63 A, 37-611 Cieszanów, na podstawie ww. art. 19a ustawy zgłasza ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. p.t.: „Dziedzictwo kulturowe, patriotyczne, śladami mieszkańców”

Oferta stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Oferta na okres 7 dni jest upubliczniona na:

 • Tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,
 • Biuletynie Informacji Publicznej
 • Stronie internetowej powiatu

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. od dnia 13 marca 2024 r. każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu wniesionych uwag Starosta Lubaczowski decyduje o podpisaniu umowy w sprawie zlecania realizacji zaproponowanego zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać na adres email: m.maslanka@lubaczow.powiat.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe. Ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

Oferta OSP Niemstów

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) na realizację zadania publicznego pt.: „ Profilaktyka i propagowanie zdrowego stylu życia”

OSP Kowalówka Żuków oferta

 Informujemy, że Zarząd Powiatu Lubaczowskiego Uchwałą nr 191/804/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2024 roku, podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • edukacji, oświaty i wychowania;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Organizacje pozarządowe zainteresowane aplikowaniem o środki na ww. działania mogą składać wnioski zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

 

Termin składania ofert upływa o godz. 15: 00 w dniu 9 lutego 2024 r.

 

Wymienione rozporządzenie, wzór oferty i wzór sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/wzory-ofert-i-sprawozdan-organizacje-pozarzadowe/

 

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Zarząd Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr 182/766/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2024 r.

 

Treść projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii znajdują się:

 • na stronie BIP Powiatu Lubaczowskiego,
 • na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego powiatlubaczowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać od 13.11.2023 r.
do 20.11.2023 r.
do godziny 15:00 w formie:

 • pisemnego stanowiska, które należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
 • elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

 

01.Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej

02.UZP-182-766-2023 wraz z projektem URP-000-000-2023 ws. aptek na 2024 r.

03.Formularz_uwag – apteki

 

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Uchwała nr 179-741-2023

Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy europejskich dla Podkarpacia 2021-2027

Ogłoszenie skan

Załącznik nr 1 _Regulamin wyboru

Załącznik nr 2_Formularz oferty

 

……………………………………………………………….

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

 

Powiat Lubaczowski przystąpił do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 r. zgodnie z umową nr S-V.94/2023/OW/PDZ z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W/w umowa zawarta została pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Dankowską Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a Powiatem Lubaczowskim reprezentowanym przez Pana Zenona Swatka Starostę Lubaczowskiego, Panią Barbarę Broź Wicestarostę Lubaczowskiego przy kontrasygnacie Pana Zdzisława Kasperskiego Skarbnika Powiatu.

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 97 920 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 97 920 zł.

Okres realizacji: od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Cel programu

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Realizacja programu

Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Adresaci programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Realizator przyznając usługi weźmie pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną osoby niepełnosprawne, które stale przebywają w domu, nie korzystają z innych form pomocy lub placówek pobytu całodobowego.

Ilość godzin opieki wytchnieniowej

 • 240 godzin rocznie dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Finansowanie Programu

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Rekrutacja:

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 jest złożenie:

 • aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • karty zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”,
 • karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej (opiekuna prawnego/ członka rodziny/ opiekuna osoby niepełnosprawnej)

w budynku Administracji Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – w Sekretariacie na ul. Tadeusza Kościuszki 145 do dnia 31 marca 2023 r.

Informacje na temat realizowanej formy wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu (16) 632 10 88.

Pliki do pobrania:

 • Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023;
 • Karta zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”;
 • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM;
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej (opiekuna prawnego/ członka rodziny/ opiekuna osoby niepełnosprawnej).

Zał.1.Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zał.2.Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zał.3.Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

Zał.4.Oświadczenie uczestnika projektu

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

Starosta Lubaczowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie powiatu lubaczowskiego w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie powiatu lubaczowskiego w 2023 r.

1. Starosta Lubaczowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie powiatu lubaczowskiego w 2023 r.
2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 7 marca 2023 r. na:

– adres Starostwa Powiatowego w Lubaczowie 37 – 600 Lubaczów, ul. Jasna 1 ( drogą pocztową lub bezpośrednio w pok. 9 – Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1 ( I piętro),
– e-mailem na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia, których podmiot występuje.
5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Lubaczowie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
Formularz zgłoszeniowy oraz zarządzenie dostępne w załącznikach.
OS-formularz-zgłoszeniowy-kandydatow-do-komisji


Informujemy, że Zarząd Powiatu Lubaczowskiego Uchwałą nr 159/634/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2023 roku, podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • edukacji, oświaty i wychowania;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Organizacje pozarządowe zainteresowane aplikowaniem o środki na ww. działania mogą składać wnioski zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

 

Termin składania ofert upływa o godz. 15: 00 w dniu 7 marca 2023 r.

 

Wymienione rozporządzenie, wzór oferty i wzór sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/wzory-ofert-i-sprawozdan-organizacje-pozarzadowe/

 

Szczegóły konkursu zamieszczone są pod adresem: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/ogloszenia-tegoroczne-organizacje-pozarzadowe/

Uchwała

 

………………………………………………………………………….

 

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Zarząd Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr 157/631/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/383/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2023 r.

 

Treść projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii znajdują się:

 • na stronie BIP Powiatu Lubaczowskiego,
 • na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego powiatlubaczowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać od 18.01.2023 r. do dnia 25.01.2023 r. do godziny 15:00 w formie:

 • pisemnego stanowiska, które należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
 • elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

Załącznik do uchwały nr 157/631/2023

Formularz uwag 

 

…………………………………………………………………………………..

 

 

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Zarząd Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr 157/631/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/383/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2023 r.

 

Treść projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii znajdują się:

 • na stronie BIP Powiatu Lubaczowskiego,
 • na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego powiatlubaczowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać od 18.01.2023 r. do dnia 25.01.2023 r. do godziny 15:00 w formie:

 • pisemnego stanowiska, które należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
 • elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

Załącznik do uchwały nr 157/631/2023

Formularz uwag 

 

……………………………………………………………………………

 

 

Informacja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego

Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie nr XX/175/2020 w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starostwo Powiatowe w Lubaczowie informuje, że trwają prace nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego z terenu powiatu lubaczowskiego do udziału we współtworzeniu dokumentu wpływającego na zakres współpracy Powiatu Lubaczowskiego z trzecim sektorem w kolejnym roku.

Punktem wyjścia w pracach nad przyszłorocznym programem jest wstępny projekt „Programu współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” opracowany na bazie programu współpracy na 2022 rok.

Wstępny projekt dostępny jest na stronie internetowej: www.powiatlubaczowski.pl → zakładka: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / Roczny Program Współpracy na 2023 rok oraz na tablicy ogłoszeń w budynku starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Propozycje do wstępnego projektu programu na 2023 rok można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 7 października 2022 roku do godz. 15:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: starostwo@powiatlubaczow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (decyduje data wpływu).

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie propozycji do wstępnego projektu programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w projekcie programu.

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, który następnie zostanie poddany konsultacjom zgodnie z § 1 ust.  1 pkt 1 ww. uchwały nr XX/175/2020.

 

Roczny program 

załącznik

 

 

………………………………………………………………….

 

 

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Organizacji Społecznych z Powiatu Lubaczowskiego

Informujemy, że 1 lipca 2022 r. od godziny 12:00 na Sali Nard w budynku Starostwa odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych, którego głównym tematem będzie pozyskiwanie środków finansowych na działalność organizacji społecznych.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawa prawna i rodzaje wzorów do stosowania w ramach konkursów dotacyjnych realizowanych przez administrację publiczną.
 2. Szczegółowe omówienie wzorów wynikających z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. Definicje i przykłady najważniejszych elementów oferty realizacji zadania publicznego.
 4. Warsztaty praktyczne sporządzania oferty realizacji zdania publicznego (praca w grupach) pod kątem konkursów z zakresu sportu i kultury i zaplanowanych w najbliższej przyszłości konkursów.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.
 6. Omówienie najważniejszych źródeł finansowania projektów społecznych.

W ramach szkolenia zapewnione dla uczestników druki omawianych wzorów i prezentacja (także w wersji papierowej)

Prowadzący:
Sebastian Nabrzeski – od początku działalności związany z Gminą Zaleszany. Sekretarz Gminy Zaleszany. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademii Liderów Samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Absolwent VII edycji Szkoły Liderów PAFW.
Prywatnie, działacz społeczny, Sekretarz Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Członek Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie oraz członek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Obywatelskich „Przyjaciół Zbydniowa”. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spotkań z mieszkańcami, szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, debat (w tym w formule Debaty Oxfordzkiej) oraz konsultacji społecznych. Specjalista w zakresie mechanizmów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz specjalista w zakresie RODO. Współpracuje, jako szkoleniowiec z ARFwP, FRDL. Jest także ekspertem oceny biznes planów w RARR oraz wniosków w Programie Działaj Lokalnie.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. Prosimy również o przekazanie tej informacji osobom, które mogłyby z niego skorzystać.

 

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich informacji w przyszłości albo chcieliby dokonać zmiany adresu mailowego, na który wiadomości maja być przesyłane proszę o skorzystanie z formularza umieszczonego pod adresem https://forms.gle/rXrYDcjPAzuWKM3u9

 

 

 

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Organizacji Społecznych z Powiatu Lubaczowskiego

w nawiązaniu do poprzednich wiadomości i działań rozpoczętych w poprzednim roku w załączeniu przesyłam informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla organizacji społecznych i grup nieformalnych w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023.

Organizacje i osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach ww. projektu zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 18-03-2022 o godzinie 14:00 na sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (ul. Jasna nr 1 Lubaczów, I piętro).

Spotkanie będzie również transmitowane przez aplikację Youtube pod adresem https://youtu.be/Mr9_JCOjIIk

Spotkanie to zorganizowane zostało przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie we współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w Nisku.

 

LGD w Nisku jest operatorem ww. projektu. W ramach tego projektu, który realizowany będzie na terenie naszego województwa do 2023 roku, na każdy rok przewidziana jest kwota około 600 000 zł na wsparcie różnych przedsięwzięć.

 

Na spotkaniu przedstawiciel LGD w Nisku Pan Damian Zakrzewski (tel. 790 688 622, nisko.fio@gmail.com) przedstawi możliwości pozyskania wsparcia, o które można się starać obecnie w ramach 3 ścieżek:

 • Oddolne inicjatywy mieszkańców – są to lokalne przedsięwzięcia na rzecz społeczności do wysokości 4 000,00 zł. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 30 mikrodotacji rocznie.
 • Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji”– inicjatywy będą dofinansowywane do 9 000,00 zł. Ścieżka jest dedykowana młodym organizacjom. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 18 mikrodotacji rocznie.
 • Mikrodotacje branżowe – są to przedsięwzięcia na rzecz społeczności, których tematem będą: „prawo dla obywatela”, „ścieżka ekologiczno – przyrodnicza”, „moje miejsce”, „ścieżka przeciwdziałania skutkom covid- 19”. Będą to inicjatywy do kwoty 6 000,00 zł. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 50 mikrodotacji rocznie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu, która dostępna jest na stronie www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl i składania wniosków.

 

Załączam materiały informacyjne projektu.

 

Życzymy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym powodzenia w pisaniu, składaniu i realizacji wniosków.

 

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich informacji w przyszłości albo chcieliby dokonać zmiany adresu mailowego, na który wiadomości maja być przesyłane proszę o skorzystanie z formularza umieszczonego pod adresem https://forms.gle/rXrYDcjPAzuWKM3u9

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Przedstawiciele Organizacji Społecznych z Powiatu Lubaczowskiego

Informujemy, że dnia 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi, która wprowadziła istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz.815).

Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS oraz spółdzielnie. Obowiązek ten omija stowarzyszenia zwykłe. Niedokonanie tego obowiązku wiąże się z wysokimi karami finansowymi.

Ostateczny termin dokonania wpisu: 31 styczeń 2022 r.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/crbr/

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYxYWGiLH1AhVjwIsKHfkHBlQQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2Fe6a57494-6db6-4c32-98f1-09e8d1ec7116&usg=AOvVaw1yKkOu7EQw_5JDkhg_BLR9

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-36-dotyczacy-zmian-w-systemie-crbr-po-30-pazdziernika-2021-r

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-39-dotyczacy-zglaszania-do-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-stowarzyszen-po-30-pazdziernika-2021-r

https://crbr.podatki.gov.pl

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

 

 

 

Konsultacje społeczne dotyczą Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

Informujemy, że Zarząd Powiatu Lubaczowskiego uchwałą nr 103/446/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2021 roku, podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Organizacje pozarządowe zainteresowane aplikowaniem o środki na ww. działania mogą składać wnioski zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

 

W dniu 20.10.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Powiatowo – miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie

W dniu 8.10.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Barwy Jesieni pn. „Spotkanie z kulturą i sztuką”

 

Termin składania ofert upływa o godz. 15:00 w dniu 3 września 2021 r.

Wymienione rozporządzenie, wzór oferty i wzór sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/wzory-ofert-i-sprawozdan-organizacje-pozarzadowe/

Szczegóły konkursu zamieszczone są pod adresem: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/ogloszenia-tegoroczne-organizacje-pozarzadowe/

Konkurs

 

 

W środę 28 lipca odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone możliwości aplikowania o wsparcie finansowe przez organizacje i grup nieformalnych w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie we współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w Nisku, która jest operatorem ww. projektu.

W ramach tego przedsięwzięcia, które realizowane będzie na teren naszego województwa w latach 2021-2023 na każdy rok przewidziana jest kwota 610 000 zł na wsparcie różnych przedsięwzięć. Na początku roku 2022 i 2023 będą ogłaszana podobne konkursy.

Przedstawiciel LGD w Nisku Pan Damian Zakrzewski (tel. 790 688 622, nisko.fio@gmail.com) przedstawił możliwości pozyskania wsparcia, o które można się starać w ramach 4 ścieżek:

 1. Oddolne inicjatywy mieszkańców – są to lokalne przedsięwzięcia na rzecz społeczności do wysokości 4 000,00 zł. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 30 mikrodotacji rocznie.
 2. Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji”– inicjatywy będą dofinansowywane do 9 000,00 zł. Ścieżka jest dedykowana młodym organizacjom. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 18 mikrodotacji rocznie.
 • Wygraj w tysiąca – cel młodzież w działaniu” – są to lokalne przedsięwzięcia podejmowane przez młodzież w obszarze użyteczności publicznej. Będą to inicjatywy do kwoty 1 000,00 zł. Ścieżka będzie prowadzona w trybie ciągłym. Rozstrzygać konkurs będziemy raz w miesiącu. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 27 mikrodotacji rocznie.
 1. Mikrodotacje branżowe – są to przedsięwzięcia na rzecz społeczności, których tematem będą: „prawo dla obywatela”, „ścieżka ekologiczno – przyrodnicza”, „moje miejsce”, „ścieżka przeciwdziałania skutkom covid- 19”. Będą to inicjatywy do kwoty 6 000,00 zł. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 50 mikrodotacji rocznie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu, która dostępna jest na stronie www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl i składania wniosków.

Przypominamy, że:

 • wnioski należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w dokumentacji konkursowej;
 • termin składania ofert upływa 04-08-2021 o godzinie 16:00.
 • grupa nieformalna która może aplikować o wsparcie to minimum 3 osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego (do złożenia oferty przez grupę nieformalną potrzebna jest współpraca z istniejącą organizacją pozarządową mającą siedzibę na terenie województwa – patron. Osoby z grupy nieformalnej mogą być członkami tej organizacji);
 • młoda organizacja, która może ubiegać się o wsparcie w ramach II ścieżki nie może działać dłużej jak 60 miesięcy i w ostatnim roku przekroczyć budżetu 30 000 zł;
 • wnioski należy przesyłać w formie odpowiednio wypełnionych plików excel. Wniosków się nie podpisuje, nie skanuje – na to przyjdzie czas po ich wybraniu przez operatora do realizacji i dofinansowania.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za poświęcony czas i udział. Życzymy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym powodzenia w pisaniu, składaniu i realizacji wniosków.

 

 

Rusza nabór wniosków do konkursu „Równać Szanse – Małe Granty”

1. Program Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi

 • Roczny Program Współpracy na 2019 r.

2. MAŁY GRANT – pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

3. OTWARTY KONKURS OFERT

4. EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI z terenu pow. lubaczowskiego

5. STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

6. Stowarzyszenia / kluby działające w oparciu ustawy o sporcie

7. STANDARDY FORMALNO-PRAWNE

8. PORTAL NGO.PL 

9. Portal NGO.PL – nabór wniosków, aktualne konkursy

10. LINKI www

11. Rejestr aktywnych organizacji pozarządowych-ankieta

12. Powiatowa Rada Działalności i Pożytku Publicznego