Organizacje Pozarządowe

Informujemy, że Zarząd Powiatu Lubaczowskiego uchwałą nr 103/446/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2021 roku, podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Organizacje pozarządowe zainteresowane aplikowaniem o środki na ww. działania mogą składać wnioski zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

 

W dniu 20.10.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Powiatowo – miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie

W dniu 8.10.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Barwy Jesieni pn. „Spotkanie z kulturą i sztuką”

 

Termin składania ofert upływa o godz. 15:00 w dniu 3 września 2021 r.

Wymienione rozporządzenie, wzór oferty i wzór sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/wzory-ofert-i-sprawozdan-organizacje-pozarzadowe/

Szczegóły konkursu zamieszczone są pod adresem: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/ogloszenia-tegoroczne-organizacje-pozarzadowe/

Konkurs

 

 

W środę 28 lipca odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone możliwości aplikowania o wsparcie finansowe przez organizacje i grup nieformalnych w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie we współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w Nisku, która jest operatorem ww. projektu.

W ramach tego przedsięwzięcia, które realizowane będzie na teren naszego województwa w latach 2021-2023 na każdy rok przewidziana jest kwota 610 000 zł na wsparcie różnych przedsięwzięć. Na początku roku 2022 i 2023 będą ogłaszana podobne konkursy.

Przedstawiciel LGD w Nisku Pan Damian Zakrzewski (tel. 790 688 622, nisko.fio@gmail.com) przedstawił możliwości pozyskania wsparcia, o które można się starać w ramach 4 ścieżek:

 1. Oddolne inicjatywy mieszkańców – są to lokalne przedsięwzięcia na rzecz społeczności do wysokości 4 000,00 zł. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 30 mikrodotacji rocznie.
 2. Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji”– inicjatywy będą dofinansowywane do 9 000,00 zł. Ścieżka jest dedykowana młodym organizacjom. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 18 mikrodotacji rocznie.
 • Wygraj w tysiąca – cel młodzież w działaniu” – są to lokalne przedsięwzięcia podejmowane przez młodzież w obszarze użyteczności publicznej. Będą to inicjatywy do kwoty 1 000,00 zł. Ścieżka będzie prowadzona w trybie ciągłym. Rozstrzygać konkurs będziemy raz w miesiącu. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 27 mikrodotacji rocznie.
 1. Mikrodotacje branżowe – są to przedsięwzięcia na rzecz społeczności, których tematem będą: „prawo dla obywatela”, „ścieżka ekologiczno – przyrodnicza”, „moje miejsce”, „ścieżka przeciwdziałania skutkom covid- 19”. Będą to inicjatywy do kwoty 6 000,00 zł. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 50 mikrodotacji rocznie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu, która dostępna jest na stronie www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl i składania wniosków.

Przypominamy, że:

 • wnioski należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w dokumentacji konkursowej;
 • termin składania ofert upływa 04-08-2021 o godzinie 16:00.
 • grupa nieformalna która może aplikować o wsparcie to minimum 3 osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego (do złożenia oferty przez grupę nieformalną potrzebna jest współpraca z istniejącą organizacją pozarządową mającą siedzibę na terenie województwa – patron. Osoby z grupy nieformalnej mogą być członkami tej organizacji);
 • młoda organizacja, która może ubiegać się o wsparcie w ramach II ścieżki nie może działać dłużej jak 60 miesięcy i w ostatnim roku przekroczyć budżetu 30 000 zł;
 • wnioski należy przesyłać w formie odpowiednio wypełnionych plików excel. Wniosków się nie podpisuje, nie skanuje – na to przyjdzie czas po ich wybraniu przez operatora do realizacji i dofinansowania.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za poświęcony czas i udział. Życzymy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym powodzenia w pisaniu, składaniu i realizacji wniosków.

 

 

Rusza nabór wniosków do konkursu “Równać Szanse – Małe Granty”

1. Program Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi

 • Roczny Program Współpracy na 2019 r.

2. MAŁY GRANT – pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

3. OTWARTY KONKURS OFERT

4. EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI z terenu pow. lubaczowskiego

5. STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

6. Stowarzyszenia / kluby działające w oparciu ustawy o sporcie

7. STANDARDY FORMALNO-PRAWNE

8. PORTAL NGO.PL 

9. Portal NGO.PL – nabór wniosków, aktualne konkursy

10. LINKI www

11. Rejestr aktywnych organizacji pozarządowych-ankieta

12. Powiatowa Rada Działalności i Pożytku Publicznego