Organizacje Pozarządowe

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Zarząd Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr 157/631/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/383/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2023 r.

 

Treść projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii znajdują się:

 • na stronie BIP Powiatu Lubaczowskiego,
 • na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego powiatlubaczowski.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać od 18.01.2023 r. do dnia 25.01.2023 r. do godziny 15:00 w formie:

 • pisemnego stanowiska, które należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
 • elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

Załącznik do uchwały nr 157/631/2023

Formularz uwag 

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Informacja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego

Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie nr XX/175/2020 w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starostwo Powiatowe w Lubaczowie informuje, że trwają prace nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego z terenu powiatu lubaczowskiego do udziału we współtworzeniu dokumentu wpływającego na zakres współpracy Powiatu Lubaczowskiego z trzecim sektorem w kolejnym roku.

Punktem wyjścia w pracach nad przyszłorocznym programem jest wstępny projekt „Programu współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” opracowany na bazie programu współpracy na 2022 rok.

Wstępny projekt dostępny jest na stronie internetowej: www.powiatlubaczowski.pl → zakładka: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / Roczny Program Współpracy na 2023 rok oraz na tablicy ogłoszeń w budynku starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Propozycje do wstępnego projektu programu na 2023 rok można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 7 października 2022 roku do godz. 15:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: starostwo@powiatlubaczow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (decyduje data wpływu).

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie propozycji do wstępnego projektu programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w projekcie programu.

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, który następnie zostanie poddany konsultacjom zgodnie z § 1 ust.  1 pkt 1 ww. uchwały nr XX/175/2020.

 

Roczny program 

załącznik

 

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Organizacji Społecznych z Powiatu Lubaczowskiego

Informujemy, że 1 lipca 2022 r. od godziny 12:00 na Sali Nard w budynku Starostwa odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych, którego głównym tematem będzie pozyskiwanie środków finansowych na działalność organizacji społecznych.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawa prawna i rodzaje wzorów do stosowania w ramach konkursów dotacyjnych realizowanych przez administrację publiczną.
 2. Szczegółowe omówienie wzorów wynikających z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. Definicje i przykłady najważniejszych elementów oferty realizacji zadania publicznego.
 4. Warsztaty praktyczne sporządzania oferty realizacji zdania publicznego (praca w grupach) pod kątem konkursów z zakresu sportu i kultury i zaplanowanych w najbliższej przyszłości konkursów.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.
 6. Omówienie najważniejszych źródeł finansowania projektów społecznych.

W ramach szkolenia zapewnione dla uczestników druki omawianych wzorów i prezentacja (także w wersji papierowej)

Prowadzący:
Sebastian Nabrzeski – od początku działalności związany z Gminą Zaleszany. Sekretarz Gminy Zaleszany. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademii Liderów Samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Absolwent VII edycji Szkoły Liderów PAFW.
Prywatnie, działacz społeczny, Sekretarz Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Członek Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie oraz członek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Obywatelskich „Przyjaciół Zbydniowa”. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spotkań z mieszkańcami, szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, debat (w tym w formule Debaty Oxfordzkiej) oraz konsultacji społecznych. Specjalista w zakresie mechanizmów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz specjalista w zakresie RODO. Współpracuje, jako szkoleniowiec z ARFwP, FRDL. Jest także ekspertem oceny biznes planów w RARR oraz wniosków w Programie Działaj Lokalnie.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. Prosimy również o przekazanie tej informacji osobom, które mogłyby z niego skorzystać.

 

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich informacji w przyszłości albo chcieliby dokonać zmiany adresu mailowego, na który wiadomości maja być przesyłane proszę o skorzystanie z formularza umieszczonego pod adresem https://forms.gle/rXrYDcjPAzuWKM3u9

 

 

 

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Organizacji Społecznych z Powiatu Lubaczowskiego

w nawiązaniu do poprzednich wiadomości i działań rozpoczętych w poprzednim roku w załączeniu przesyłam informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla organizacji społecznych i grup nieformalnych w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023.

Organizacje i osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach ww. projektu zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 18-03-2022 o godzinie 14:00 na sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (ul. Jasna nr 1 Lubaczów, I piętro).

Spotkanie będzie również transmitowane przez aplikację Youtube pod adresem https://youtu.be/Mr9_JCOjIIk

Spotkanie to zorganizowane zostało przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie we współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w Nisku.

 

LGD w Nisku jest operatorem ww. projektu. W ramach tego projektu, który realizowany będzie na terenie naszego województwa do 2023 roku, na każdy rok przewidziana jest kwota około 600 000 zł na wsparcie różnych przedsięwzięć.

 

Na spotkaniu przedstawiciel LGD w Nisku Pan Damian Zakrzewski (tel. 790 688 622, nisko.fio@gmail.com) przedstawi możliwości pozyskania wsparcia, o które można się starać obecnie w ramach 3 ścieżek:

 • Oddolne inicjatywy mieszkańców – są to lokalne przedsięwzięcia na rzecz społeczności do wysokości 4 000,00 zł. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 30 mikrodotacji rocznie.
 • Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji”– inicjatywy będą dofinansowywane do 9 000,00 zł. Ścieżka jest dedykowana młodym organizacjom. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 18 mikrodotacji rocznie.
 • Mikrodotacje branżowe – są to przedsięwzięcia na rzecz społeczności, których tematem będą: „prawo dla obywatela”, „ścieżka ekologiczno – przyrodnicza”, „moje miejsce”, „ścieżka przeciwdziałania skutkom covid- 19”. Będą to inicjatywy do kwoty 6 000,00 zł. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 50 mikrodotacji rocznie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu, która dostępna jest na stronie www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl i składania wniosków.

 

Załączam materiały informacyjne projektu.

 

Życzymy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym powodzenia w pisaniu, składaniu i realizacji wniosków.

 

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich informacji w przyszłości albo chcieliby dokonać zmiany adresu mailowego, na który wiadomości maja być przesyłane proszę o skorzystanie z formularza umieszczonego pod adresem https://forms.gle/rXrYDcjPAzuWKM3u9

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Przedstawiciele Organizacji Społecznych z Powiatu Lubaczowskiego

Informujemy, że dnia 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi, która wprowadziła istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz.815).

Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS oraz spółdzielnie. Obowiązek ten omija stowarzyszenia zwykłe. Niedokonanie tego obowiązku wiąże się z wysokimi karami finansowymi.

Ostateczny termin dokonania wpisu: 31 styczeń 2022 r.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/crbr/

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYxYWGiLH1AhVjwIsKHfkHBlQQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2Fe6a57494-6db6-4c32-98f1-09e8d1ec7116&usg=AOvVaw1yKkOu7EQw_5JDkhg_BLR9

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-36-dotyczacy-zmian-w-systemie-crbr-po-30-pazdziernika-2021-r

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-39-dotyczacy-zglaszania-do-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-stowarzyszen-po-30-pazdziernika-2021-r

https://crbr.podatki.gov.pl

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

 

 

 

Konsultacje społeczne dotyczą Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

Informujemy, że Zarząd Powiatu Lubaczowskiego uchwałą nr 103/446/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2021 roku, podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Organizacje pozarządowe zainteresowane aplikowaniem o środki na ww. działania mogą składać wnioski zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

 

W dniu 20.10.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Powiatowo – miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie

W dniu 8.10.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Barwy Jesieni pn. „Spotkanie z kulturą i sztuką”

 

Termin składania ofert upływa o godz. 15:00 w dniu 3 września 2021 r.

Wymienione rozporządzenie, wzór oferty i wzór sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/wzory-ofert-i-sprawozdan-organizacje-pozarzadowe/

Szczegóły konkursu zamieszczone są pod adresem: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/ogloszenia-tegoroczne-organizacje-pozarzadowe/

Konkurs

 

 

W środę 28 lipca odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone możliwości aplikowania o wsparcie finansowe przez organizacje i grup nieformalnych w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie we współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w Nisku, która jest operatorem ww. projektu.

W ramach tego przedsięwzięcia, które realizowane będzie na teren naszego województwa w latach 2021-2023 na każdy rok przewidziana jest kwota 610 000 zł na wsparcie różnych przedsięwzięć. Na początku roku 2022 i 2023 będą ogłaszana podobne konkursy.

Przedstawiciel LGD w Nisku Pan Damian Zakrzewski (tel. 790 688 622, nisko.fio@gmail.com) przedstawił możliwości pozyskania wsparcia, o które można się starać w ramach 4 ścieżek:

 1. Oddolne inicjatywy mieszkańców – są to lokalne przedsięwzięcia na rzecz społeczności do wysokości 4 000,00 zł. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 30 mikrodotacji rocznie.
 2. Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji”– inicjatywy będą dofinansowywane do 9 000,00 zł. Ścieżka jest dedykowana młodym organizacjom. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 18 mikrodotacji rocznie.
 • Wygraj w tysiąca – cel młodzież w działaniu” – są to lokalne przedsięwzięcia podejmowane przez młodzież w obszarze użyteczności publicznej. Będą to inicjatywy do kwoty 1 000,00 zł. Ścieżka będzie prowadzona w trybie ciągłym. Rozstrzygać konkurs będziemy raz w miesiącu. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 27 mikrodotacji rocznie.
 1. Mikrodotacje branżowe – są to przedsięwzięcia na rzecz społeczności, których tematem będą: „prawo dla obywatela”, „ścieżka ekologiczno – przyrodnicza”, „moje miejsce”, „ścieżka przeciwdziałania skutkom covid- 19”. Będą to inicjatywy do kwoty 6 000,00 zł. W ramach ścieżki operator zamierza przyznać około 50 mikrodotacji rocznie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu, która dostępna jest na stronie www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl i składania wniosków.

Przypominamy, że:

 • wnioski należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w dokumentacji konkursowej;
 • termin składania ofert upływa 04-08-2021 o godzinie 16:00.
 • grupa nieformalna która może aplikować o wsparcie to minimum 3 osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego (do złożenia oferty przez grupę nieformalną potrzebna jest współpraca z istniejącą organizacją pozarządową mającą siedzibę na terenie województwa – patron. Osoby z grupy nieformalnej mogą być członkami tej organizacji);
 • młoda organizacja, która może ubiegać się o wsparcie w ramach II ścieżki nie może działać dłużej jak 60 miesięcy i w ostatnim roku przekroczyć budżetu 30 000 zł;
 • wnioski należy przesyłać w formie odpowiednio wypełnionych plików excel. Wniosków się nie podpisuje, nie skanuje – na to przyjdzie czas po ich wybraniu przez operatora do realizacji i dofinansowania.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za poświęcony czas i udział. Życzymy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym powodzenia w pisaniu, składaniu i realizacji wniosków.

 

 

Rusza nabór wniosków do konkursu „Równać Szanse – Małe Granty”

1. Program Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi

 • Roczny Program Współpracy na 2019 r.

2. MAŁY GRANT – pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

3. OTWARTY KONKURS OFERT

4. EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI z terenu pow. lubaczowskiego

5. STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

6. Stowarzyszenia / kluby działające w oparciu ustawy o sporcie

7. STANDARDY FORMALNO-PRAWNE

8. PORTAL NGO.PL 

9. Portal NGO.PL – nabór wniosków, aktualne konkursy

10. LINKI www

11. Rejestr aktywnych organizacji pozarządowych-ankieta

12. Powiatowa Rada Działalności i Pożytku Publicznego