Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OGŁOSZENIE o naborze do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie

Działając na podstawie Uchwały nr XX/174/2020 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie.

 

Zgodnie z §  2 ust. 2 trybu powoływania członków oraz organizacja i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie, Rada składa się
z dziewięciu członków, w tym:

dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Lubaczowie,

dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Lubaczowie,

pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu lubaczowskiego.

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonują zgłoszenia kandydata poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady.

 

Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubaczowskiego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, www.powiatlubaczowski.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” – „Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

 

Jedna organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata / kandydatkę.

 

Karty zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego Lubaczowie , ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, w godzinach jego urzędowania. W przypadku przesłania karty pocztą, decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, a nie data stempla pocztowego.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW UPŁYWA DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

 

            Karty zgłoszenia źle lub niekompletnie wypełnione podlegają odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia lub poprawienia. Nieprawidłowo zgłoszony kandydat nie będzie brany pod uwagę przy sporządzaniu wykazu imiennego osób zgłoszonych na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie, zamieszczonego na karcie do głosowania podczas przeprowadzonych w terminie późniejszym wyboru kandydatów do Powiatowej Rady.

Drukuj