Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OGŁOSZENIA – Organizacje pozarządowe

Informujemy, że Zarząd Powiatu Lubaczowskiego Uchwałą nr 159/634/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2023 roku, podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • ochrony i promocji zdrowia;
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • edukacji, oświaty i wychowania;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Organizacje pozarządowe zainteresowane aplikowaniem o środki na ww. działania mogą składać wnioski zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

 

Termin składania ofert upływa o godz. 15: 00 w dniu 7 marca 2023 r.

 

Wymienione rozporządzenie, wzór oferty i wzór sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/wzory-ofert-i-sprawozdan-organizacje-pozarzadowe/

 

Szczegóły konkursu zamieszczone są pod adresem: https://powiatlubaczowski.pl/organizacje-pozarzadowe/ogloszenia-tegoroczne-organizacje-pozarzadowe/

Uchwała NR 159/634/2023

 

 

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu nr 85/358/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2021 roku

 

Uchwała nr 45/217/2020 z dnia 17. lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2020 roku.


Zarząd Powiatu w Lubaczowie uchwałą Nr XXXXIV/113/2020 z dnia 10.02.2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku (konkurs został ogłoszony Uchwałą nr 39/192/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 11 grudnia 2019 r.).

UCHWAŁA NR XXXXIV/113/2020 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.02.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Konkursowej z dnia 29 stycznia 2020 r. oraz wyboru najkorzystniejszych ofert na realizacje zadań publicznych wraz z protokołem Komisji Konkursowej.


Uchwała nr 39/192/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2020 roku.

Uchwała nr 39/193/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego ogłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na 2020 r.

Załącznik do uchwały nr 39/192/2019 z dnia 11.12.2019 r. – opis poszczególnych zadań, wysokość środków przeznaczonych na ich realizację oraz warunki konkursu.

Załącznik do uchwały nr 39/193/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie Regulamin pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego ogłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na 2020 r.