,,KAMPANIA ANTYAZBESTOWA – DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE NA TERENIE POWIATU LUBACZOWSKIEGO, WOJ. PODKARPACKIE”

Kampania antyazbestowa na terenie powiatu lubaczowskiego została przeprowadzona w dniach 01 września – 02 października 2020 r. Celem kampanii było uświadomienie mieszkańcom potrzeby usunięcia wyrobów azbestowych z ich otoczenia.

Przeprowadzenie kampanii opierało się na realizacji działań informacyjno-edukacyjnych w formie warsztatów, prelekcji dotyczących tematyki azbestu, w szczególności szkodliwości włókien na zdrowie człowieka.

W dniach 01 – 15 września opracowano projekt ulotki informacyjno-edukacyjnej prezentującej najważniejsze informacje na temat azbestu m. in. czym jest azbest, jakie wyroby mogą zawierać azbest oraz dlaczego azbest stanowi zagrożenia dla zdrowia. Dodatkowo przygotowano projekt plakatu promującego konkurs ,,Powiat Lubaczowski – wolny od azbestu”, który odbył się 02 października podczas ,,EKOfestiwalu Razem dla Ziemi i Ludzi” na Rynku w Lubaczowie. Projekty ulotki oraz plakatu zostały wykonane przez firmę świadcząca usługi doradcze WESSLING Polska Sp. z o.o. w konsultacji z Powiatem Lubaczowskim. W sumie wydrukowano 300 szt. plakatów i 5000 szt. ulotek. Ponadto zakupiono nagrody i gadżety dla uczestników konkursu w ilości 20 szt. oraz zestawy gadżetów o tematyce ekologicznej promujących kampanię antyazbestową w ilości 100 szt.

W dniach 15 września – 02 października pracownicy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie rozprowadzili ulotkę na terenie powiatu lubaczowskiego. Szczególną uwagę poświęcono, aby ulotki zostały przekazane do mieszkańców powiatu będących użytkownikami budynków zawierających wyroby azbestowe, przedsiębiorców z branży budowlanej oraz szkół. Dodatkowo ulotki i plakaty zostały przekazane do 100 przedstawicieli urzędów gmin z terenu powiatu lubaczowskiego i Zakładów Usług Komunalnych.

Podczas trwania wydarzenia pn. ,,EKOfestiwal Razem dla Ziemi i Ludzi” w dniu 02 października 2020 r. na Rynku w Lubaczowie został przeprowadzony konkurs o charakterze otwartym ,,Powiat Lubaczowski – wolny od azbestu”. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było pobranie ze strony internetowej powiatu lubaczowskiego formularza z pytaniami konkursowymi, poprawne wskazanie odpowiedzi na pytania w nim zawarte oraz przesłanie do dnia 01 października na wskazany w regulaminie konkursu adres mailowy. W czasie EKOfestiwalu odbyło się losowanie nagród spośród osób, które zgłosiły się do konkursu i poprawnie odpowiedziały na pytania zawarte w formularzu. W wyniku losowania spośród osób zgłoszonych, dwie wygrały nagrody główne w postaci sprzętu do uprawiania sportu, pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia w formie gadżetów ekologicznych.

Ponadto w dniu 02 października zorganizowano warsztaty tematyczne wraz z konkursami, które były prowadzone na stoisku Kampanii Antyazbestowej podczas ,,EKOfestiwalu Razem dla Ziemi i Ludzi”. Warsztaty pn. ,,Stop Azbest” obejmowały prelekcje i zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół oraz dorosłych mieszkańców powiatu lubaczowskiego. Uczestnicy wzięli udział w konkursie wiedzy na temat szkodliwości wyrobów azbestowych dla człowieka. Zwycięzcy otrzymali zestawy gadżetów ekologicznych. Dodatkowo podczas prowadzenia stoiska zostały rozpowszechnione materiały edukacyjno-informacyjne. Z warsztatów oraz konkursów skorzystało 700 dzieci i młodzieży ze szkół oraz 900 dorosłych mieszkańców powiatu.

W sumie szacuje się, że ilość odbiorców ,,Kampanii antyazbestowej – działania edukacyjno-informacyjne na terenie Powiatu Lubaczowskiego, woj. podkarpackie” wyniosła 2 500 mieszkańców powiatu lubaczowskiego, natomiast przekaz działań edukacyjno-informacyjnych został skierowany do 10 000 osób.