Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rządowy Fundusz Polski Ład

Projekty realizowane przez Powiat Lubaczowski w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład

 

  1. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych

Szacunkowa  wartość zadania: 9.000.000,00 zł.

Planowane dofinansowanie: 8.550.000,00 zł. (95%)

Wkład własny powiatu: 450.000,00 zł. (5%)

Zadanie obejmuje budowę chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych nr 1553R, 1639R, 1641R, 1644R, 1656R, 1663R, 1664R, 1682R, 1696R oraz 2409R w miejscach, w których piesi narażeni są najbardziej na niebezpieczeństwo związane z ruchem kołowym pojazdów. Ponadto w ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni dróg, budowa kanalizacji deszczowej zapewniającej odpowiednie odwodnienie korony drogi oraz budowa kanałów technologicznych wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

 

  1. Budowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Zamkowo-Parkowym.

Szacunkowa  wartość zadania: 5.000.000,00 zł.

Planowane dofinansowanie: 4.500.000,00 zł. (90%)

Wkład własny powiatu: 500.000,00 zł. (10%)

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa (modernizacja) istniejącego historycznego parku stanowiącego jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta Lubaczowa. Zakres rzeczowy inwestycji: budowa fragmentu uliczki małomiasteczkowej nawiązującej do ginącej, lokalnej, drewnianej zabudowy, traktów komunikacyjnych, oświetlenia, monitoringu, elementów małej architektury oraz ogrodzenia terenu parku, a także zakończenie budowy budynku magazynowego na eksponaty muzealne będące w zasobach muzeum i przebudowa budynku galerii na potrzeby organizowanych wystaw.

 

Projekty realizowane przez Powiat Lubaczowski w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład – edycja druga

 

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1649R Granica województwa – Moszczanica – Cewków”

 

Szacunkowa wartość zadania: 5 300 000,00 zł.

Wnioskowane dofinansowanie: 5 000 000,00 zł.

Wkład własny: 300 000,00 zł.

Termin realizacji: do 31.12.2023 r.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1649R Granica województwa – Moszczanica – Cewków. W ramach zadania planowane jest wykonanie następującego zakresu rzeczowego: roboty przygotowawcze i towarzyszące, roboty ziemne, przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem poszerzeń do normatywnych szerokości, przebudowa/budowa zatok autobusowych, przebudowa/ budowa chodników dla pieszych, przebudowa/budowa zjazdów, przebudowa/ budowa przepustów pod koroną drogi, przebudowa odwodnienia pasa drogowego, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowa kanału technologicznego, wykonanie oznakowania. Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń oraz do poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu.

 

 

  1. „Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr: 1688R, 1638R, 1656R, 1666R na terenie Powiatu Lubaczowskiego”

 

Szacunkowa wartość zadania: 10 550 000,00 zł.

Wnioskowane dofinansowanie: 10 020 000,00 zł.

Wkład własny: 530 000,00 zł.

Termin realizacji: do 31.12.2023 r.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa/rozbudowa części następujących dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów – Basznia, drogi powiatowej nr 1638R Nowy Lubliniec przez wieś, drogi powiatowej nr 1656R Cieszanów – Nowe Sioło, drogi powiatowej nr 1666R Stare Sioło – Lipina. W ramach zadania planowane jest wykonanie następującego zakresu rzeczowego: roboty przygotowawcze i towarzyszące, roboty ziemne, przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem poszerzeń do normatywnych szerokości, przebudowa/budowa zatok autobusowych, przebudowa/ budowa chodników dla pieszych, przebudowa/budowa zjazdów, przebudowa/ budowa przepustów pod koroną drogi, przebudowa odwodnienia pasa drogowego, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi/gminnymi, budowa kanału technologicznego, wykonanie oznakowania. Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach, zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń oraz do poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu.