Rzecznik

Rzecznik konsumentów to instytucja o kompetencjach doradczych i procesowych dla konsumenta. Swoje zadania wykonuje przez zapewnienie konsumentom bezpłatnych porad prawnych, informacji prawnej, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. W celu wyegzekwowania słusznych roszczeń może również skorzystać z  nadanych ustawą uprawnień procesowych. Formę realizacji w/w zadań określają  przepisy art. 37-43 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz.U. z 2021r.,  poz. 275)

Mieszkańcy powiatu lubaczowskiego mogą uzyskać pomoc prawną w sprawach konsumenckich  u powiatowego rzecznika konsumentów. Informacje dot. świadczenia pomocy prawnej przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lubaczowie znajdują się w BIP Starostwa  Powiatowego Na stronie udostępnione zostały również podstawowe akty prawne regulujące prawa konsumentów w różnych obszarach życia codziennego oraz informacje dot.  podmiotów/instytucji  świadczących wyspecjalizowaną pomoc prawną, adresy do korespondencji, kontakty telefoniczne  i maile.