WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

„ WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOŁACH POWIATU LUBACZOWSKIEGO”

Beneficjent: Powiat Lubaczowski

Cele projektu: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
w Lubaczowie, Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Zespole Szkól im. gen. Józefa Kustronia
w Lubaczowie.

Planowane efekty: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach biorących udział w projekcie poprzez nabycie kwalifikacji przez wszystkich 146 nauczycieli objętych wsparciem, podniesienie kompetencji u minimum 90% uczniów spośród 745 objętych projektem oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Całkowita wartość projektu: 1 655 968,78 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 407 573,46 PLN

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa:  162 305,32 PLN

Okres realizacji projektu: od: 03.09.2019 do: 30.06.2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.