Szkolenie

Szkolenie pn.   Bezpieczne postępowanie z materiałami azbest zawierającymi azbest

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zadań z bloku tematycznego „zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest” – szkolenia lokalne w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, które było skierowane do OSP, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, straży miejskich i gminnych (zadanie 4), ujętego w Konkursie na realizację w 2015 r. zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Ogólne informacje o Szkoleniu
Szkolenie odbyło się w dniach 20 – 22 sierpnia 2015 r. w sali narad w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie. Wzięli w nim udział członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu lubaczowskiego:
– 20.08.2015 r. – OSP Horyniec – Zdrój i Oleszyce
– 21.08.2015 r. – OSP Narol, Lubaczów i Cieszanów
– 22.08.2015 r. – OSP Wielkie Oczy i Stary Dzików

Prelegentem podczas szkolenia była Pani Stanisława Szałucha – ekspert ds. azbestu.

Tematyka szkolenia:
a) Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem
b) Właściwości, zastosowanie azbestu i rodzaje wyrobów zawierających azbest
c) Identyfikacja azbestu w wyrobach
d) Ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja wyrobów
e) Zagrożenia zdrowotne związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami azbestowymi oraz działania profilaktyczne
f) Obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie ochrony zdrowia przed azbestem
g) Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac zabezpieczania i usuwania wyrobów azbestowych. Oznakowanie wyrobów
h) Obowiązki wykonawcy prac w zakresie zabezpieczania lub usuwania wyrobów a-c
i) Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie. Sprzęt ochronny układu oddechowego.

Materiały promocyjne – przekazane uczestnikom szkolenia:
– materiały szkoleniowe – wykłady prelegenta,
– materiały promocyjne: pendrive, długopis,
– ulotki informacyjne.

Uzasadnienie szkolenia

Szkolenie miało na celu:
– przybliżenie przepisów w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest,
– przekazanie wiedzy nt. umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.
– zakres tematyczny wykładów obejmował również zagrożenia związane z pracą w kontakcie z azbestem oraz obowiązki wytwórców odpadów zawierających azbest.
Szkolenie przygotowało członków OSP do pracy przy azbeście zgodnie z zasadami BHP, pogłębiło wiedzę odnośnie identyfikacji zagrożeń i ich eliminacji, sposobach zapobiegawczych przy obcowaniu z azbestem.

Każdy uczestnik uzyskał certyfikat ukończenia niniejszego szkolenia zdobywając wiedzę teoretyczną, a także praktyczną dotyczącą tematyki azbestowej.