Gmina Wielkie Oczy

Filmy promocyjne:

Gmina Wielkie Oczy położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego, na pograniczu Polski i Ukrainy w odległości ponad 90 km od stolicy województwa – Rzeszowa. W niedalekiej odległości (ok. 12 km) znajduje się przejście graniczne Korczowa – Krakowiec.

Wielkie Oczy to najbardziej wysunięta na południe gmina powiatu lubaczowskiego. W skład powiatu wchodzi osiem gmin: Lubaczów – miasto, Lubaczów – gmina, Cieszanów, Oleszyce, Narol, Horyniec Zdrój, Stary Dzików i Wielkie Oczy. Gmina Wielkie Oczy graniczy od północy z gminą Lubaczów, od wschodu z Ukrainą, od południa z gminą Radymno w powiecie jarosławskim, zaś od zachodu z gminami Oleszyce i Laszki.

Gmina Wielkie Oczy rozciąga się na powierzchni 146 km2 i jest najmniejszą oraz najsłabiej zaludnioną gminą wiejską powiatu lubaczowskiego. Na koniec 2009 r. zamieszkiwało tutaj 4037 osób, zaś gęstość zaludnienia wynosiła 27,60 os./km2. Jej mieszkańcy stanowią niecałe 7% populacji powiatu, zaś powierzchnia to 11,2% obszaru powiatu.

Gmina położona jest na terenie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, stanowiącego jeden z jedenastu mezoregionów Kotliny Sandomierskiej. Są to tereny pokryte niewysokimi wzniesieniami (ok. 200 m. n. p. m.), w głównej mierze mające charakter rolniczy. Obszar ten charakteryzuje się dość niską jakością gleb (głównie IV- VI klasa bonitacji). Około 50% obszaru gminy pokrywają lasy, w których dominującymi gatunkami są dąb, olcha, sosna i brzoza. Dzięki tak wysokiemu wskaźnikowi lesistości gmina może poszczycić się niskim skażeniem środowiska naturalnego. Lasy znajdują się pod zarządem dwóch nadleśnictw:

 • Lubaczów – obejmującym swym zasięgiem sołectwa: Bihale, Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Wólka Żmijewska, Żmijowiska oraz Wielkie Oczy,
 • Radymno – obejmującym sołectwa: Potok Jaworowski, Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska, Skolin.

Na terenie gminy Wielkie Oczy dominuje klimat umiarkowany, z wydłużonym okresem wegetacji roślin, co niekorzystnie odbija się na uprawach, a w konsekwencji na dochodach rolników.

Gmina posiada bogactwa naturalne, tj. czwartorzędowe złoża piasku i gliny – eksploatowane wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców oraz złoża ropy i gazu ziemnego, które wydobywa się od kilkudziesięciu lat. Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego zlokalizowana jest w Żmijowiskach i stanowi składową obszaru górniczego „Lubaczów”. Instytucją, która na podstawie koncesji nr 110/94 zajmuje się eksploatacją złóż jest Polskie Górnictwo i Gazownictwo S.A. – Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku.

Urząd Gminy w Wielkich Oczach
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy

Telefony:
Sekretariat: /16/ 631 01 26
fax: /16/ 631 01 26
NIP: 793-13-01-368
Regon: 000548123

Sołectwa:

 • Bihale
 • Kobylnica Ruska
 • Kobylnica Wołoska
 • Łukawiec
 • Majdan Lipowiecki
 • Potok Jaworowski
 • Skolin
 • Wielkie Oczy
 • Wólka Żmijowska
 • Żmijowiska

www.wielkieoczy.info.pl