Dom Dziecka w Nowej Grobli

Dom Dziecka w Nowej Grobli jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego nie posiadającą osobowości prawnej, sprawującą opiekę całodobową. Dom Dziecka w Nowej Grobli jest socjalizacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą. Pobyt w domu dziecka jest odpłatny , w roku 2007 zarządzeniem nr 12/ 2007 Starosty Lubaczowskiego z dnia 07 marca 2007r., kwota odpłatności wynosi 2166, 00zł.
W Domu Dziecka w Nowej Grobli pracuje 22 osoby.
Uchwałą Nr. 87/378/2006 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 03 sierpnia 2006r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Dziecka w Nowej Grobli, na stanowisko p.o. Dyrektora została zatrudniona Pani Renata Bobrek.
Całodobową opiekę opiekuńczo wychowawczą sprawuje 10 wychowawców.
Dział finansowo – księgowy prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczny w Lubaczowie.
Dział kadr prowadzi Pani Alicja Czernysz – Kawa w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.
Na stanowisku pedagoga w Domu Dziecka zatrudniona jest Pani Beata Wawreńczuk.
Na stanowisku pracownika socjalnego w Domu Dziecka zatrudniona jest Pani Anna Pelc.
Na stanowisku psychologa w Domu Dziecka zatrudniona jest Pani Maria Rojek.
W Domu Dziecka w Nowej Grobli działa Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
Szczegółową organizację wewnętrzna Domu Dziecka, zakresy zadań określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

Drukuj

Kontakt