Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie

NIP 793-14-75-051, REGON 650903279-00020

 

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. uchwały Rady Powiatu Nr XIX/155/2000 z dnia 12 października 2000r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Powiatu,
 2. regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego uchwalonego uchwałą Nr XX/186/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2000 r. z póź. zm.
 3. Zarządzenie Nr 8/2006 Kierownika Gospodarstwa Lokalowego z dnia 05.06.2006 r. oraz regulaminu organizacyjnego Gospodarstwa Lokalowego w Lubaczowie.
 4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ),
 5. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593),
 6. ustawy z dnia 26 listopada 1988r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jedn./ Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z póź.zm./,
 8. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali / Dz.U.Nr 85 poz. 388 z póź. zm./
 9. ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. z 1998 r. Nr 120 poz. 787 z póź.zm./
 10. uchwały Nr.XXVIII/254/2006 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą-Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie./
 11. uchwały Nr 81/338/2006 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 maja 2006. w sprawie zatrudnienia Kierownika Gospodarstwa Lokalowego w Lubaczowie.

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu nie posiadającą osobowości prawnej , wykonującą zadania w zakresie :

 • utrzymania i eksploatacji powiatowych zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntami pod nimi położonymi, którymi gospodaruje Zarząd Powiatu oraz utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Lubaczowski.

W Gospodarstwie Lokalowym zatrudnionych jest 12 osób:

 • kierownik,
 • główny księgowy,
 • inspektor ds. lokalowych,
 • inspektor ds. archiwum zakładowego,
 • sprzątaczki ( 3 osoby),
 • dozorcy (2 osoby),
 • konserwator ( 2 osoby ), oraz 6-ciu palaczy centralnego ogrzewania zatrudnianych w sezonie grzewczym.
Drukuj

Kontakt

 • 601 290 097
 • Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25
  37-600 Lubaczów