Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie powstało w 1913 roku. Aktualnie do naszej szkoły uczęszcza 499 uczniów: 177 w klasach pierwszych (7 oddziałów), 152 w klasach drugich (7 oddziałów) oraz 178 w klasach trzecich (7 oddziałów). Uczniowie naszej szkoły pochodzą z Lubaczowa i z okolicznych miejscowości. Ponadto od roku szkolnego 2014/2015 kształcimy polską młodzież pochodzącą z Ukrainy.

    Liceum zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Część kierowniczą i pedagogiczną tworzą:

  • dyrektor szkoły
  • wicedyrektor szkoły
  • pedagog szkolny
  • 52 nauczycieli

Kadrę pedagogiczną uzupełniają pracownicy administracji i obsługi, którzy dbają o poprawne funkcjonowanie szkoły. Od początku swego istnienia szkoła solidnie przygotowuje młodzież z naszego powiatu do egzaminu maturalnego. O wysokich standardach nauczania świadczą jego wyniki, najlepsze w powiecie, przewyższające średnią krajową.

Stosunki między nauczycielami, uczniami i rodzicami są niepowtarzalne, bo łączy ich wspólny cel. Rodzice uczniów mają wpływ na to, co się dzieje w szkole. Reprezentowani są w Radzie Rodziców współpracującej z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Uczestniczą również w finansowaniu szkoły, dobrowolnie wpłacając środki na fundusz Rady Rodziców. Pieniądze wpłacane na rzecz szkoły pozwalają na lepsze wyposażenie jej w pomoce naukowe. Sala gimnastyczna, biblioteka oraz nowoczesne wyposażenie klasopracowni zapewniają wszechstronny rozwój umysłowy i fizyczny. Nowoczesne środki dydaktyczne (tablice multimedialne, projektory, laptopy) umożliwiają przyswojenie wiedzy w przyjemny sposób.

Uczniowie uczęszczający do naszego liceum tworzą społeczność pełną energii i pozytywnie nastawioną do życia. Ich zainteresowania znajdują spełnienie w wielu projektach, realizowanych w szkole. Młodzi sportowcy rozwijają swoje pasje sportowe na pozalekcyjnych treningach koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, itp.

Ważnym elementem życia szkolnego jest Samorząd Uczniowski, który poprzez swoje działania aktywizuje młodzież, reaguje na potrzeby uczniów licząc się z ich zdaniem. Ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym opracowując ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty. Ponadto, starając się uatrakcyjnić ich pobyt w placówce organizuje dyskoteki, apele, konkursy przedmiotowe.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu miasta, angażują się w akcje charytatywne współpracują z miejscowymi placówkami kulturalnymi (Miejski Dom Kultury, Muzeum Kresów).

Już od wielu lat absolwenci naszej szkoły dostają się do renomowanych uczelni na terenie całej Polski, wśród nich są stypendyści, którzy otrzymują szansę studiów zagranicznych. Liceum jest mile wspominane przez abiturientów, którzy chętnie powracają w mury szkoły jako praktykanci lub w ramach spotkań z nauczycielami podczas zjazdów jubileuszowych i spotkań indywidualnych.

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie to szkoła z bogatą tradycją, ale również nowoczesna, odpowiednia dla ludzi śmiało patrzących w przyszłość i nielękających się wyzwań.

Drukuj

Kontakt