Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie jest placówką oświatową. Powołana została decyzją Nr 131 z dnia 28.09.1993 r. Kuratora Oświaty w Przemyślu.
Działa na podstawie

 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz.U. Nr95, poz. 425 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenia MENiS z dnia 11.12.2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz.46) w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny poradni opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego do 30 kwietnia danego roku. Arkusz zatwierdza organ prowadzący do dnia 31 maja danego roku.

Arkusz zawiera liczbę pracowników oraz liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego. W poradni zatrudnieni są psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i pracownicy obsługi. Przedmiotem działalności poradni jest świadczenie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży, a także udzielania pomocy, rodzinom i nauczycielom związanym z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań poradni należy:

 • wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, doskonalenie w zakresie komunikacji społecznej,
 • profilaktyka uzależnień, udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka,
 • terapia zaburzeń rozwojowych,
 • pomoc w wyborze kierunków kształcenia,
 • edukacja prozdrowotna,
 • wspomaganie funkcji wychowawczej i edukacyjnej rodziny,
 • wspomaganie funkcji wychowawczej i edukacyjnej szkoły.

Do kompetencji poradni zalicza się:

Diagnozowanie w zakresie wyżej wymienionych zadań. Opiniowanie w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia lub odroczenia od spełniania obowiązku szkolnego,
 • pozostawienia ucznia kl. I-III na drugi rok,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • zezwolenia na indywidualny tok nauki,
 • zwolnienia z nauki języka obcego ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją ,
 • objęcia nauką w kl. terapeutycznej,
 • przyjęcia do kl. I szkoły ponadgimnazjalnej ze względu na problemy zdrowotne ograniczające wybór kształcenia,
 • przystąpienia absolwenta z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu w szkołach podstawowych, egzaminu w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb psychofizycznych ucznia.

Orzekanie w sprawach:

 • potrzebie kształcenia specjalnego,
 • potrzebie indywidualnego nauczania,
 • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną kieruje dyrektor, który jest pracodawcą dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, ustala zakres ich czynności zgodnie z przepisami i potrzebami poradni i środowiska. Dyrektora wyłania się w drodze konkursu na okres 5 lat wg przepisów wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty. Organ prowadzący może przedłużyć stanowisko działania wg przepisów wynikających z wymienionej ustawy. Kolegialnym organem poradni jest Rada Pedagogiczna. W skład rady wchodzą pracownicy pedagogiczni, a przewodniczącym rady jest dyrektor. Rada działa wg ustalonego regulaminu opracowanego w oparciu o szczegółowe przepisy.
Własność poradni stanowi wyposażenie w sprzęt, pomoce do badań i terapii, księgozbiór. Lokal poradni jest wynajmowany w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Lubaczowie.
Poradnia jest placówką nieferyjną i pracuje w okresie całego roku. Pracownicy pedagogiczni pracują wg ustalonego tygodniowego harmonogramu wynikającego z arkusza organizacyjnego.
Czas pracy w poradni od poniedziałku do piątku od godziny 730-1600, a w świetlicy terapeutycznej w przypadku zajęć grupowych jest dostosowany do potrzeb i możliwości młodzieży biorącej udział w zajęciach nie dłużej jak do godziny 1800.
Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do wykonywania swoich zadań również poza poradnią tj. w szkole, w placówkach i środowisku rodzinnym dziecka. Formy pracy realizowane przez pracowników pedagogicznych są wykonywane indywidualnie lub w zespole psychologiczno-pedagogicznym, psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznym. Czas pracy pracownika obsługi reguluje Kodeks Pracy.
Poradnia jest jednostką, której organem prowadzącym jest Powiat Lubaczowski. Działa w zakresie upoważnienia wynikającego ze Statutu Powiatu i innych dokumentów określających gospodarkę budżetową samorządu.
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określają rozporządzenia MENiS: dotyczy szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych, w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalistycznego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Postępowanie pomocowe w stosunku do dzieci 0-18 rozpoczyna się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Opinie z badań wydaję się na pisemny wniosek rodziców, za zgodą rodziców. Kopia opinii może być przekazana do placówki, do której dziecko uczęszcza.

W poradni prowadzi się:

 • Skorowidz alfabetyczny korzystających z pomocy poradni,
 • Dokumentację z badań indywidualnych,
 • Dziennik zajęć pracowników,
 • Księgi protokołów: Rady Pedagogicznej i Zespołu Orzekającego,
 • Księgę przyjęć i udzielonej pomocy,
 • Dokumentację nadzoru pedagogicznego,
 • Dokumentację kancelaryjną prowadzona wg instrukcji kancelaryjnej.

Rodzice i opiekunowie prawni mają prawo do dostępu wyników z badań w formie opinii, orzeczeń, zaświadczeń oraz kserokopii dokumentacji zawartej w karcie indywidualnej dziecka.

Drukuj

Kontakt

Godziny otwarcia

 • poniedziałek
  07:30 - 15:30
 • wtorek
  07:30 - 15:30
 • środa
  07:30 - 15:30
 • czwartek
  07:30 - 15:30
 • piątek
  07:30 - 15:30
 • sobota
  Zamknięte
 • niedziela
  Zamknięte