Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego nie posiadającą osobowości prawnej.

W skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie wchodzą:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  zapewnia  edukację, wychowanie i terapię dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwoju w przedziale wiekowym od 3 do 25 roku życia.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  istnieją :

 • Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Lubaczowie i Wielkich Oczach,
 • Oddziały przedszkolne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 o strukturze organizacyjnej klas I-VI dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • Gimnazjum Nr 3 dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
 • Internat.

   Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla młodzieży charakteryzującej się poważniejszymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym. Do ośrodka przyjmowana jest młodzież, wobec której sądy rodzinne wydały w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich postanowienia o konieczności zastosowania środka wychowawczego polegającego na umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej. Aktualnie ośrodek świadczy opiekę całodobową, całoroczną, przeznaczoną dla chłopców w wieku 13 – 18 lat.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym istnieją:

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 o strukturze organizacyjnej klas V-VI dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz niedostosowanych społecznie  i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
 • Gimnazjum Nr 4 dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
 • Internat.

Osoby sprawujące funkcje kierownicze w Zespole:

 1. Małgorzata Jachyra-Mazepa  – dyrektor Zespołu,
 2. Dariusz Cencora  – wicedyrektor ds. dydaktycznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
 3. Danuta Butyńska – wicedyrektor ds. wychowawczych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
 4. Renata Sieradzka-Koperczak – wicedyrektor ds. dydaktycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
 5. Agata Gardzielik-Misztal – wicedyrektor ds. wychowawczych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,

Sprawy związane z całokształtem pracy placówki przyjmowane są i załatwiane przez sekretariat zespołu oraz kadrę kierowniczą w każdy roboczy dzień tygodnia w godz. 7.00 – 15.00.

Ośrodki wchodzące w skład zespołu funkcjonują przez okres całego roku szkolnego są czynne całodobowo. W placówce prowadzi się księgi uczniów oraz ewidencję wychowanków. Dane z w/w zespołów są udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej kwestii, z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie  posiada:

 • bibliotekę szkolną z czytelnią,
 • pracownie przedmiotowe,
 • gabinet pielęgniarski,
 • gabinety pedagogów i psychologów szkolnych,
 • gabinet specjalistyczny EEG Biofeedback,
 • pracownię integracji sensorycznej i stymulacji polisensorycznej,
 • salę audiowizualną i multimedialną,
 • kuchnię i stołówkę,
 • pralnię,
 • siłownię,
 • salę gimnastyczną,
 • boisko szkolne typu „Orlik”.
Drukuj