Zespół Szkół w Oleszycach

Szkoła powstała w 1972 roku i funkcjonowała do 1 stycznia 1976 roku jako Technikum Rolnicze a następnie decyzją Wojewody Przemyskiego nazwa szkoły została zmieniona na Zespół Szkół Rolniczych. Szkoła prężnie rozwijała się prowadząc nauczanie w systemie dziennym, zaocznym i policealnym w kierunkach rolniczych.

Z biegiem lat szkoła zmieniała kierunki kształcenia elastycznie reagując na potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy. Utworzone zostały nowe typy szkół: licem ekonomiczne, liceum zawodowego, liceum agrobiznesu, technikum żywienia i gospodarstwa domowego w których wprowadzono szereg nowych specjalizacji.

Od roku 1989 organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

W związku z reformą systemu oświaty od 1 września 2002 decyzją Rady Powiatu w Lubaczowie Zespół Szkół Rolniczych został przekształcony w Zespół Szkół i stał się szkołą ponadgimnazjalną. W skład Zespołu weszły następujące typy szkół: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane, Technikum Uzupełniające dla młodzieży oraz Internat.

Uczniowie szkoły zawsze byli aktywni w różnych formach działalności szkolnej i pozaszkolnej. Są uczestnikami i wielokrotnymi finalistami okręgowych i krajowych olimpiad przedmiotowych i tematycznych tj. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, finalistami krajowymi w konkursach: Moja szkoła – szkołą przedsiębiorczości, Europa w szkole, Historia bliska, Z ekologia na co dzień, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu itp.

W szkole prowadzi się bogatą i zróżnicowaną działalność kulturalno-artystyczna: szkolne koło teatralno-recytatorskie, dekoratorskie, Szkolny Klub Sportowy „Orzeł”, Szkolny Klub Europejski a do roku 2003 działał ludowy Zespół Pieśni i Tańca. Od 1994 roku w szkole odbywał się Powiatowy Konkurs Palma Wielkanocna, który ma na celu przywrócenie wśród dzieci i młodzieży zwyczaju budowania palm wielkanocnych oraz zapoznanie młodego pokolenia z tradycjami ludowymi, zwłaszcza naszego regionu. Liczne osiągnięcia sportowe uczniów odnotowano na wszystkich szczeblach w następujących dyscyplinach: podnoszenie ciężarów, piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, tenis stołowy, lekkoatletyka.

Kolejno w skład Zespołu Szkół weszła Szkoła Policealna i włączone zostało Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom młodzieży w 2009 roku utworzono Liceum Ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo.

Od 2011r. użytki rolne zostały poszerzone o 21 ha sadu jabłoniowego, w którym prowadzi się uprawę ekologiczną.

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęto wdrażanie IV etapu reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego w 4-letnim Technikum, 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym. Uruchomiono kształcenie w nowych zawodach: technik leśnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz – w ZSZ. Wzbogacono ofertę kierunków kształcenie od 2013 kształci się na kierunku operator maszyn leśnych w ZSZ a w Technikum od 2014 – technik hotelarz.  Utworzono również Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

Uchwała Rady Powiatu 28.03.2013r. został utworzony Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego rozpoczynajacy działaność od 1 września 2013 roku.

Do szkoły obecnie uczęszcza młodzież i dorośli z całego powiatu lubaczowskiego oraz powiatów ościennych.

Szkoła jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych ( AEHT )  oraz Stowarzyszenia Szkół Rolniczych i Leśnych ( Europea).

Współpracujemy w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Rejon Podkarpacki oraz Cechem Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie.

Praktyczną naukę zawodu realizujemy u ponad 100 pracodawców i przedsiębiorców zwłaszcza w zakresie realizacji praktyk zawodowych krajowych i zagranicznych. Organizujemy praktyki zawodowe w Szwajcarii, Grecji i Hiszpanii.

We wrześniu 2013 roku  uruchomione zostały pierwsze dwa Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych. W kwietniu  2015 r. poraz pierwszy ukkończyli naukę słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

Z końcem roku szkolnego 2014/2015 zakończono kształcenie w Technikum Uzupełniajacym dla dorosłych.

Od 1 września 2015r rozpoczęto kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy w Szkole Plicealnej.

Drukuj

Kontakt