Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +” II edycja

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku

Program „Sportowe Wakacje +” stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

W ustawie budżetowej na rok 2021, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 30 000 000, 00 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w ustawie budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (dalej MKDNiS) na rok 2021 w części 25-kultura fizyczna.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił w dniu 12 kwietnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

W wyniku dokonanych w dniach:

  • 18 maja 2021 r., rozstrzygnięcia ww. konkursu w zakresie wyłonienia operatora krajowego obozów sportowych, stosownie do decyzji Ministra, dokonano następującego podziału środków (10 000 000, 00 zł): pozytywnie zaopiniowano 1 wniosek przyznając środki finansowe w formie dotacji na łączną kwotę 10 000 000, 00 zł.;
  • 8 lipca 2021 r., rozstrzygnięcia ww. konkursu w zakresie:
  1. wspierania organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych;
  2. wspierania organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych

stosownie do decyzji Ministra, dokonano następującego podziału środków (20 000 000 zł): pozytywnie zaopiniowano 204 wnioski przyznając środki finansowe w formie dotacji na łączną kwotę 17 967 000, 00 zł.; (łącznie w ramach wszystkich zadań konkursu rozdysponowano 27 967 000, 00 zł).

W wyniku podjętych decyzji, w odniesieniu do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, do rozdysponowania pozostała kwota w łącznej wysokości 2 033 000, 00 zł., (która stanowi część klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych dla fundacji § 2810).

W planie rzeczowo-finansowym ówczesnego Ministerstwa Sportu na rok 2020 na realizację ww. zadania przeznaczono kwotę  10 000 000 zł.

W roku 2020 Program „Sportowe Wakacje +” był ogłaszany po raz pierwszy, w związku z tym, plany rzeczowo-finansowe ówczesnego Ministerstwa Sportu w latach ubiegłych nie określały kwot na realizację zadań w zakresie ww. programu.

 

Więcej na https://www.gov.pl/web/kulturaisport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje–ii-edycja

Drukuj