Informacje

Informacja o zgłaszaniu propozycji do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019:

Informacja


Informacja o uproszczonym wzorze oferty i uproszczonym wzorze sprawozdania na zadania realizowane w trybie uproszczonym:

Informacja
Wzór – uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Wzór – uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Informacja w sprawie nowych wzorów ofert i sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych

03 września 2016 r. weszło w życie  rozporządzenie  Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów  dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r., poz.1300).

Rozporządzenie określa:

  • 1)      wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);
  • 2)      ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);
  • 3)      wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);
  • 4)      wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu tzw. regranting) – zał. nr 2, 4, 6.)
  • – wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.

Przedmiotowe wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.

  • Najważniejsze zmiany:
  • –  opracowano odrębny wzór oferty, umowy i sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a,
  • – zrezygnowano z konieczności podawania niektórych danych dotyczących np. daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalności gospodarczej,
  • – wprowadzono możliwość oszacowania przez oferenta w kosztorysie zadania wartości wkładu rzeczowego w zakresie w jakim będzie on wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego,
  • – wprowadzono szereg zmian o charakterze porządkowym wpływających na jasność i czytelność wzorów.

W załączeniu :

1) załącznik nr 1 (oferta)
2) załącznik nr 2  (oferta regranting)
3) załącznik nr 5 ( sprawozdanie)
4) załącznik nr 6 (sprawozdanie – regranting)

Z up. Starosty
mgr Marta Zabrońska
Naczelnik Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych