Projekt POKL

Celem projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół.

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi przez ekspertów nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Podstawowe założenia przyjęte dla nowego systemu są następujące:

1. Wspomaganie jest adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele.
2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań.
3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia.

Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia przyniosą korzyści:

• uczniom, którzy otrzymają wsparcie w rozwoju;
• szkołom, którym zostanie udzielone wsparcie w ich priorytetowych obszarach rozwojowych;
• nauczycielom, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
• samorządom lokalnym, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i przedszkoli oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

W ramach projektu są realizowane następujące działania:

1. Opracowanie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, a więc przede wszystkim wypracowanie rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych pomagających jak najlepiej wykorzystać potencjał placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
2. Przygotowanie zaplecza kadrowego i merytorycznego. W ramach tego zadania:
• organizowane są spotkania informacyjne i szkoleniowe dla kadry zarządzającej szkołami i przedszkolami, pracowników placówek prowadzących doskonalenie nauczycieli, a także przedstawicieli organów prowadzących,
• opracowywane są materiały i narzędzia merytoryczne (np.: przewodniki, oferty doskonalenia, plany działania sieci współpracy, scenariusze spotkań, przykłady dobrych praktyk) pomocne w procesie doskonalenia,
• wdrażany jest elektroniczny system zarządzania informacją.
3. Opracowanie systemu zapewniania jakości usług, w tym wsparcie instytucji prowadzących doskonalenie nauczycieli w procesie akredytacji.
4. Działania promocyjno-informacyjne.