„Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”

 

Tytuł projektu:  „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0065/16-00 z dnia 30.12.2016 r.

Dofinansowanie w ramach działania 9.1 Infrastruktura Ratownictwa Medycznego,

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Poziom dofinansowania 85%

 

Całkowita wartość projektu: 1 810 754,23 zł

Kwota dofinansowania: 1 539 141,09 zł

Wkład własny SPZOZ Lubaczów: 271 613,14 zł

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

  1. Budowa lądowiska.
  2. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) – (aparat USG, respirator, defibrylator, aparat do znieczulania ogólnego, bronchofiberoskop, łóżko do intensywnej terapii, wózki do przewozu chorych szt.2., przyłóżkowy aparat RTG, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, prowadnica światłowodowa szt.2., zestaw pomp infuzyjnych.
  3. Zakup systemu drzwi automatycznych z kurtyną powietrzną ( wejście z werandy karetek na Szpitalny Oddział Ratunkowy)

 

Projekt realizowany był w okresie od 30.12.2016 do 30.11.2017 r.