Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1555 R, 1553 R, 1651 R oraz 1648 R na odcinku granica powiatu – Cieszanów

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Priorytet 2        – Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1    – Infrastruktura komunikacyjna
Schemat B       – Drogi powiatowe

Wartość projektu:                             – 8 327 203,15 PLN
W tym wydatki kwalifikowalne      – 7 104 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR:     – 4 972 800,00 PLN
Wkład własny:                                    – 3 354 403,15 PLN

Projekt obejmuje:
– wykonanie nowej nawierzchni na odcinku poddawanym przebudowie,
– budowę zatok autobusowych normatywnych o szerokości zatoki 3.00 m i długości peronu 20,00 m. 
– wymianę istniejących słupków i tarcz znaków na nowe znaki średnie 3M oraz uzupełnienie oznakowania według zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

W wyniku realizacji projektu zostanie:
– przebudowanych 27,779 km dróg powiatowych,
– wybudowanych 6 zatok autobusowych, w tym 2 poza terenem zabudowanym oraz przebudowane 2szt.
– zmodernizowanych 12 skrzyżowań z drogami bocznymi.

Okres realizacji projektu: 14.09.2009 r. – 28.06.2010 r.
Wykonawca: Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.