Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1664 R oraz 1690 R na odcinku Lubaczów – Tymce – Basznia Dolna

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Priorytet 2        – Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1  – Infrastruktura komunikacyjna
Schemat B      – Drogi powiatowe

Wartość projektu:                                             6 657 862,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR (70%):          4 506 640,72 PLN
Wkład własny:                                                    1 931 417,46 PLN

Projekt obejmuje:
– wykonanie nowej nawierzchni na odcinku poddawanym przebudowie,
– budowę zatok autobusowych normatywnych o szerokości zatoki 3.00 m i długości peronu 20,00 m. 
– uzupełnienie pobocza gruntowego do wysokości nowej krawędzi jezdni wraz z nadaniem odpowiedniego pochylenia,
– konserwację istniejących rowów przydrożnych polegającą na odmuleniu na głębokość do 20 – 40 cm , lokalnie odbudowę całkowicie zamulonych rowów,
– konserwację i wymianę przepustów pod koroną drogi,
– wymianę istniejących słupków i tarcz znaków na nowe znaki średnie 3M oraz uzupełnienie oznakowania według zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
– wymianę istniejących barier żelbetowych na bariery energochłonne stalowe oraz uzupełnienie barier na odcinkach wysokich skarp, przy przepustach pod koroną lub zewnętrznych stronach łuków poziomych o niewielkim promieniu – wg wykazu barier.

W wyniku realizacji projektu zostanie:
– przebudowanych 12,397 km dróg powiatowych,
– wybudowanych 10 zatok autobusowych, w tym 2 poza terenem zabudowanym,
– wybudowanych 322 m chodnika,
– zmodernizowanych 8 skrzyżowań z drogami bocznymi.

Okres realizacji projektu: 14.09.2009 r. – 28.06.2010 r.
Wykonawca: Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.