Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce w km 12+650 – 15+759 i w km 19+171 – 20+872 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików i Oleszyce

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Działanie 7– Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.2 – Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
Typ operacji 7.2.1 – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Celem operacji jest kompleksowa poprawa bezpieczeństwa pieszych i podróżnych poprzez przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej wraz infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości 4,810 km.

Uzasadnienie: 
Ze względu na różnice w dostępności i jakości usług publicznych pomiędzy miastem a wsią, niezbędne jest podjęcie działań na rzecz zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, w szczególności w zakresie edukacji, zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych.

Inwestycja obejmuje budowę nowej nawierzchni jezdni, odcinkowo budowę nowych chodników wraz z systemem odwodnienia, odbudowę rowów przydrożnych, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego drogi.