Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Przebudowa drogi powiatowej nr 1674 R Lubaczów – Szczutków – Duńkowice w km 0+000 do 13+496

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Priorytet 2                    – Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1                – Infrastruktura komunikacyjna
Schemat B                   – Drogi powiatowe

Dnia 29 grudnia 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Zgodnie z nią, całkowita wartość projektu wg cen kosztorysowych wynosi 7 095 740,00 PLN. z czego wydatki kwalifikowalne opiewają na kwotę 7 055 856,00 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 70 % wydatków kwalifikowalnych tj. 4 939 099,20 PLN.

Projekt obejmuje:
– wykonanie nowej nawierzchni na odcinku poddawanym przebudowie,
– budowę zatok autobusowych normatywnych 
– konserwację poboczy i systemu odwodnienia korpusu drogi,
– wymianę istniejących słupków i tarcz znaków na nowe znaki średnie 3M oraz uzupełnienie oznakowania według zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
– wymianę istniejących barier żelbetowych na bariery energochłonne stalowe oraz uzupełnienie barier na odcinkach wysokich skarp, przy przepustach pod koroną lub zewnętrznych stronach łuków poziomych o niewielkim promieniu

W wyniku realizacji projektu zostanie:
– przebudowanych 13,496 km dróg powiatowych,
– wybudowanych 130 m chodnika,
– przebudowanych 305 m chodnika,
– wybudowane 2 zatoki autobusowe poza terenem zabudowanym, 

Okres realizacji projektu: marzec 2011r. – grudzień 2011 r.