Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie ( woj. podkarpackie)

„WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOŁACH POWIATU LUBACZOWSKIEGO”

Beneficjent: Powiat Lubaczowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest „ Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie ( woj. podkarpackie).

Okres realizacji : od 03.09.2019 do 30.06.2021

Całkowita wartość : 607 189,81 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej : 516 111,33 PLN

Liczba uczestników: 281

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji przez 38 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, podniesienie kompetencji u minimum 90% uczniów spośród 234 objętych wsparciem oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ( w tym TIK), niezbędne do pełnej realizacji programów nauczania.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  • kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
  • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • wykorzystanie TIK w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych,
  • umożliwienie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Etapy realizacji projektu:

  • doposażenie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie,
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • zajęcia dla uczniów ( dwie edycje).