INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ABR.272.2.2018                                                                                  Lubaczów, 01.03.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 01.03.2018 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce w km 0+000 – 0+365 oraz 15+759 – 19+171”

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena (brutto)

(w PLN)

Okres gwarancji

(w miesiącach)

1

Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia:
PBI Infrastruktura SA

ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

2 099 882,76

 

 

60

2

BUDOWA DRÓG I MOSTÓW

Gospodarstwo Agroturystyczne

„SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

2 506 130,33

60

3

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

2 617 959,01

60

4

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH Sp. z o.o.

ul. Lwowska 54,

22-600 Tomaszów Lubelski

2 171 202,74

60

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 695 239,00 PLN brutto.

UWAGA:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązaniaz innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Starosta Lubaczowski

Józef Michalik

Wzór oświadczenia w załączeniu.

oswiadczenie_grupa_kapitalowa_2018

Drukuj