INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

GN.6641.1.2018                                                                                  Lubaczów, 06.03.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 06.03.2018 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej powiatu lubaczowskiego obejmująca: inwentaryzację, projekt i realizację

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena (brutto)

(w PLN)

Okres gwarancji

(w miesiącach)

1

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław

 

276 750,00

72

2

Geokart – International Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

320 000,00

72

3

PMG SILESIA spółka z o.o.

ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

246 652,00

72

4

KANCELARIA GEODEZYJNA

GRZEGORZ KWAPISZ

ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7 lok.4 97-300 Piotrków Trybunalski

237 820,00

72

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
196 518,00 PLN brutto.

 

UWAGA:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wzór oświadczenia w załączeniu.

oswiadczenie_grupa_kapitalowa_2018

Drukuj