ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OS.042.1.3.2014                                                       

Lubaczów, 2014-02-21

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” w imieniu Powiatu Lubaczowskiego informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zapewnienie wyżywienia/cateringu oraz przerwy kawowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez:

Firmę Usługową „CATERING BIESIADA” Beata Chomyszyn
Krowica Hołodowska 33
37-625 Krowica Sama

Uzasadnienie wyboru oferty: W przedmiotowym postępowaniu złożono jedyną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:
     

1.  Firma Usługowa „CATERING BIESIADA” Beata Chomyszyn
      Krowica Hołodowska 33, 37-625 Krowica Sama

 

      Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „CENA”  –          100,00
      Łączna liczba punktów przyznana ofercie                          –          100,00