Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

    Nieruchomość położona w obrębie Basznia Dolna gm. Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 62 o pow. 0,6956 ha, 63 o pow. 0,0545 ha i 64 o pow. 0,8422 ha (łączna pow. 1,5923 ha), objęta księgą wieczystą nr PR1L/00011741/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Opis i przeznaczenie nieruchomości

    Nieruchomość niezabudowana, znajdująca się na obszarze gminy nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubaczów obowiązującym do 2003 r. nieruchomość przeznaczona była na cele gospodarki rolnej. W rejestrze gruntów sklasyfikowana jest jako grunty orne i łąki. Działka nr 62 figuruje jako: R IVb – 0,2358 ha, Ł IV – 0,4598 ha, działka nr 63 jako: R IVb – 0,0545 ha, działka nr 64 jako: R IVb – 0,3456 ha, Ł IV – 0,4966 ha.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości
  • Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym za przedmiotowy grunt w wysokości stanowiącej równowartość 11,40 q żyta, przyjmując za 1 ha gruntu równowartość ilości żyta: R IVb – 6,8 q, Ł IV – 7,4 q.
  • Do naliczenia czynszu dzierżawnego przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy, ogłaszaną przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
  1. Termin wnoszenia opłat: do dnia 30 września każdego roku.
  2. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: https://powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatlubaczowski.pl/37,xv-ogloszenia-pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 28.03.2022 r.

 

Starosta
mgr Zenon Swatek

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Wykaz nieruchomości 422 KB 59