Przetargi-aktualne

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2021 r., poz. 2213) – ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka budowlana nr 5773/9 o pow. 0,1148 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00042240/6 wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w prawie własności do działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, objętej księgą wieczystą nr PR1L/00055444/0.

 1. Opis nieruchomości:

   Działka nr 5773/9 położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lubaczowa przy projektowanej drodze wewnętrznej o nawierzchni gruntowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej tj. ulicy Mickiewicza o nawierzchni ulepszonej asfaltem. Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość znajduje się w obszarze dynamicznie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszym sąsiedztwie położony jest szpital powiatowy, stacja CPN i obiekty usługowo-handlowe. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej na warunkach określonych przez gestorów tych sieci.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubaczowa z o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 22.11.2018 r., znak: GPR.V.6730.40.2018 przedmiotowe nieruchomości położone są w terenach:

 • działka o numerze ewidencyjnym 5773/9 położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 • działka o numerze ewidencyjnym 5773/1 położona jest w konturze oznaczonym symbolem „KDW” – teren drogi wewnętrznej.
 1. Cena nieruchomości:

L.p.

Nr działki Pow.

w ha

Cena wywoławcza

brutto (w tym 23% podatku Vat) za działkę budowlaną wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w drodze wewnętrznej

(w zł)

Wysokość wadium za działkę budowlaną wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w drodze wewnętrznej

(w zł)

1 5773/9 0,1148 95 256,28 10 000,00
2 5773/1

droga wew.

0,1831

 

 1. Przetarg na sprzedaż działek, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej 1, I piętro, pokój nr 15.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu z adnotacją: „wpłata wadium na nieruchomość położoną w obrębie Lubaczów, działka nr 5773/9”, na konto bankowe pod nazwą: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Bank Spółdzielczy Lubaczów Nr 57 9101 0003 2001 0003 6650 0008 w terminie do dnia 23 sierpnia 2022 r. Wadium uważa się za wniesione z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku.
 3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

     Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
 3. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 4. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1, pokój nr 41, tel. 16/ 632-87-41.
 8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: https://powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatlubaczowski.pl/37,xv-ogloszenia-pozostale.

 

Lubaczów, dnia 18.07.2022 r.

Starosta

mgr Zenon Swatek

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2938/11 o pow. 0,9168 ha i 2938/15 o pow. 0,0775 ha (łączna pow. 0,9943 ha), objęta księgą wieczystą nr PR1L/00050677/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość położona jest w północnej części miasta przy ulicy Słowackiego, w terenach o intensywnej zabudowie. Otoczenie stanowią: nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji handlowo-usługowej oraz mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi. Obszar, na którym położone są działki jest w pełni uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, wodną, ciepłowniczą, kanalizacyjną i gazową. Działka nr 2938/11 zabudowana jest budynkiem dworca autobusowego i znajduje się na niej utwardzony plac parkingowo-manewrowy, działka nr 2938/15 jest niezabudowana.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość opisana w pkt 1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego przez Radę Miejską w Lubaczowie uchwałą nr 103/XXIX/2021 z dnia 28 września 2001 r. z późn. zm., położona jest w terenach obsługi komunikacji. Dla ww. nieruchomości została wydana decyzja Burmistrza Miasta Lubaczowa o warunkach zabudowy nr 30/2021 z dnia 30.06.2021 r., znak: GPR.6730.22.2021, w której ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: budowie budynków handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 na budynek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, utwardzeniem i oświetleniem terenu, parkingami, placami i chodnikami, siecią i przyłączem wody, zbiornikiem przeciwpożarowym, pompownią przeciwpożarową, instalacją hydrantową, sieciami, przyłączami i instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, siecią i przyłączem gazu i prądu wraz ze stacją trafo oraz telekomunikacyjnym, terenami biologicznie czynnymi, dwoma pylonami informacyjnymi wys. 18 m oraz rozbiórkami kolidujących obiektów na działkach nr ewid. 2938/11, 2938/12, 2938/13, 2938/14, 2938/15, 2939, 2946/1, 2946/2, 2947/3, 2947/4 obr. 0001 Lubaczów, jednostka 180901_1 położonych w miejscowości Lubaczów.

 1. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi: 576 800,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).
 2. Nieruchomość gruntowa została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego – zgodnie z art. 32 ust. 1 i 1a, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.
 4. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: https://powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatlubaczowski.pl/37,xv-ogloszenia-pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 24.06.2022 r.

 

Starosta
mgr Zenon Swatek

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarząd Powiatu w Lubaczowie

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka budowlana nr 5773/9 o pow. 0,1148 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00042240/6 wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w prawie własności do działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, objętej księgą wieczystą nr PR1L/00055444/0.

 1. Opis nieruchomości:

   Działka nr 5773/9 położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lubaczowa przy projektowanej drodze wewnętrznej o nawierzchni gruntowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej tj. ulicy Mickiewicza o nawierzchni ulepszonej asfaltem. Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość znajduje się w obszarze dynamicznie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszym sąsiedztwie położony jest szpital powiatowy, stacja CPN i obiekty usługowo-handlowe. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, magazynowo- składowej i drogi wewnętrznej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubaczowa z o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 22.11.2018 r., znak: GPR.V.6730.40.2018 przedmiotowe nieruchomości położone są w terenach:

 • działka o numerze ewidencyjnym 5773/9 położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 • działka o numerze ewidencyjnym 5773/1 położona jest w konturze oznaczonym symbolem „KDW” – teren drogi wewnętrznej.
 1. Cena nieruchomości:

L.p.

Nr działki Pow.

w ha

Cena wywoławcza

brutto (w tym 23% podatku Vat) za działkę budowlaną wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w drodze wewnętrznej

(w zł)

Wysokość wadium za działkę budowlaną wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w drodze wewnętrznej

(w zł)

Minimalne postąpienie (1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)
1 5773/9 0,1148 95 256,28 10 000,00 960,00
2 5773/1

droga wewnętrzna

0,1831

 

 1. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 8 lipca 2022 r.
 3. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: https://powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatlubaczowski.pl/37,xv-ogloszenia-pozostale.

Lubaczów, dnia 19.05.2022 r.

Starosta
mgr Zenon Swatek

 

 

Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

    Nieruchomość położona w obrębie Basznia Dolna gm. Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 62 o pow. 0,6956 ha, 63 o pow. 0,0545 ha i 64 o pow. 0,8422 ha (łączna pow. 1,5923 ha), objęta księgą wieczystą nr PR1L/00011741/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Opis i przeznaczenie nieruchomości

    Nieruchomość niezabudowana, znajdująca się na obszarze gminy nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubaczów obowiązującym do 2003 r. nieruchomość przeznaczona była na cele gospodarki rolnej. W rejestrze gruntów sklasyfikowana jest jako grunty orne i łąki. Działka nr 62 figuruje jako: R IVb – 0,2358 ha, Ł IV – 0,4598 ha, działka nr 63 jako: R IVb – 0,0545 ha, działka nr 64 jako: R IVb – 0,3456 ha, Ł IV – 0,4966 ha.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości
 • Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym za przedmiotowy grunt w wysokości stanowiącej równowartość 11,40 q żyta, przyjmując za 1 ha gruntu równowartość ilości żyta: R IVb – 6,8 q, Ł IV – 7,4 q.
 • Do naliczenia czynszu dzierżawnego przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy, ogłaszaną przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 1. Termin wnoszenia opłat: do dnia 30 września każdego roku.
 2. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: https://powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatlubaczowski.pl/37,xv-ogloszenia-pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 28.03.2022 r.

 

Starosta
mgr Zenon Swatek