Przetargi-aktualne

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie ekspertyz technicznych nośności mostu przez rzekę Przerwa w miejscowości Opaka w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 1+932, mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Nowa Grobla w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 11+767 oraz mostu przez rzekę Lubaczówka w miejscowości Nowa Grobla

Zamawiający:

Powiat Lubaczowski

 1. Jasna 1

37-600 Lubaczów

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej wartości 130 000 złotych
na podstawie art. 2 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku

Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.  zm.)

 

Powiat Lubaczowski zaprasza do złożenie oferty na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie ekspertyz technicznych nośności mostu przez rzekę Przerwa w miejscowości Opaka w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 1+932, mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Nowa Grobla w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 11+767 oraz mostu przez rzekę Lubaczówka w miejscowości Nowa Grobla w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 12+322”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz technicznych nośności mostów niezbędnych do określenia masy całkowitej pojazdów, które mogą poruszać się po przedmiotowych mostach przy założeniu, że dopuszczalne jest zwężenie jezdni i ograniczenie ruchu do jednego pasa.

 

 • Zakres ekspertyz powinien obejmować w szczególności:

– opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją zdjęciową,

– badania chemiczne betonu,

– badania wytrzymałości betonu,

– obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych mostów,

– określenie nośności mostów dla dwóch pasów ruchu oraz przy zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu.

 

 • Zakres dokumentacji w wersji papierowej:
 • ekspertyza techniczna nośności mostu przez rzekę Przerwa w miejscowości Opaka w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 1+932 – 2 egz.,
 • ekspertyza techniczna nośności mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Nowa Grobla w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 11+767 – 2 egz.,
 • ekspertyza techniczna nośności mostu przez rzekę Lubaczówka w miejscowości Nowa Grobla w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 12+322 – 2 egz.

 

 • Całość dokumentacji należy sporządzić w wersji elektronicznej i przekazać na nośniku CD – pliki w formacie pdf lub doc.

 

 • Opracowanie ekspertyz technicznych nośności mostów powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym m.in.:

 

– rozporządzenie MTiGM z dnia 20 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.),

– rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124 z późn. zm.),

– PN-91/S-10042 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie”,

– PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”,

– PN-EN 206-1 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność”.

 

 • Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy.

 

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

71.32.23.00-4 – usługi projektowania mostów,

71.32.70.00-6 – usługi projektowania konstrukcji nośnych.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

 

 45 dni od dnia zawarcia umowy

 

 

III. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
       z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Kryterium wyboru ofert – cena 100 %

Kryterium oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferent przedstawi
w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:

 

 1. W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Ocena oferty za kryterium „CENA” – „C”

– oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

– wartość punktowa badanej oferty „C”

C =   cena najniższa spośród badanych ofert    x 100

                        cena badanej oferty

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do założenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 

 • Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej w formie zeskanowanego wypełnionego druku oferty – (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 • Ofertę należy przesłać mailem na adres: lakomy@lubaczow.powiat.pl do dnia 12.03.2021 r.

 

 1. V. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

 

 1. Odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu:

 

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego – opisowi przedmiotu zamówienia.

 

VII. Istotne postanowienia umowy

 

 1. Umowa na opracowanie ekspertyz zawarta na podstawie jej projektu stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Umowa zawarta będzie w PLN na kwotę brutto.
 2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w projekcie umowy (załącznik stanowiący integralną część zapytania ofertowego).
 4. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

VIII.   Osoby upoważnione do kontaktów:

Janusz Łakomy – Starostwo Powiatowe w Lubaczowie – tel. 016 632 87 22, e-mail: j.lakomy@lubaczow.powiat.pl

 1. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.
 2. Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania i wyboru wykonawcy z uzasadnionych przyczyn.

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego:

 

 1. Zał. nr 1 – formularz oferty,
 2. Zał. nr 2 – projekt umowy.

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w obrębie Łukawiec, gm. Wielkie Oczy

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość położona w obrębie Łukawiec gm. Wielkie Oczy, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1187 o pow. 0,0183 ha, 1188 o pow. 0.0222 ha i 1189 o pow. 0.0663 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00055220/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej Gminy Wielkie Oczy w terenach odwiertów kopalnianych i drogi dojazdowej do tych odwiertów, w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych oraz zurbanizowanych pod zabudowę jednorodzinną. W bliskiej odległości znajdują się tereny zabudowy osadniczej. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej i gazowej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

     Działki nr: 1187, 1188 i 1189 położone w obrębie Łukawiec gm. Wielkie Oczy znajdują się w terenach, dla których Gmina Wielkie Oczy nie posiada opracowanego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielkie Oczy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr 118/XXII/2001 z dnia 20.11.2001 r. i Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/24/2005 z dnia 24.11.2005 r. działki te położone są w terenie obejmującym „odwierty kopalniane i drogi dojazdowe”.

 1. Cena nieruchomości (po zaliczeniu na jej poczet kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości) : 1 653,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100).
 2. Nieruchomość gruntowa została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego – zgodnie z art. 32 ust. 1 i 1a, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 4. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 01.03.2021 r.

 

 Starosta
mgr Zenon Swatek

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów przy ulicy Mazury.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490) – ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów przy ulicy Mazury.

 1. Oznaczenie nieruchomości: 

  Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Lubaczowskiego, położona w obrębie Lubaczów przy ulicy Mazury, objęta księgą wieczystą KW nr PR1L/00040285/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4617/23 o pow. 0,0387 ha.

 1. Opis nieruchomości:

   Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość znajduje się w obszarze zabudowy znaczących usług komercyjnych. Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości – zabudowa usługowa i jednorodzinna. Działka posiada bardzo dobry dostęp do drogi publicznej i średni do podstawowego zaplecza bytowego. Nieruchomość posiada dostęp do energii, kanalizacji i gazu na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Teren jest ogrodzony, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony (zieleń parkowa i ozdobna).

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w związku z art. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy i zagospodarowaniu przestrzennym. W oparciu o zapis w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubaczowa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 103/XXXIX/2001 z dnia 28.09.2001 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest „w terenach znaczących usług komercyjnych”.

 1. Cena nieruchomości:
Nr działki Pow.

(w ha)

Cena wywoławcza

brutto (w tym 23% podatku Vat)

(w zł)

Wysokość wadium (w zł)
4617/23 0,0387 24 862,00 2 486,00

 

 1. Przetarg na sprzedaż działki wymienionej w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej 1, I piętro, pokój nr 15.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu z adnotacją: „wpłata wadium na nieruchomość położoną w obrębie Lubaczów przy ulicy Mazury, działka nr 4617/23”, na konto bankowe pod nazwą: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Bank Spółdzielczy Lubaczów Nr 57 9101 0003 2001 0003 6650 0008 w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Wadium uważa się za wniesione z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku.
 3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

     Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
 3. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 4. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1, pokój nr 41, tel. 16/ 632-87-41.
 8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

Lubaczów, dnia 25.02.2021 r.

                                                                                                                            Starosta
                                                                                                                  mgr Zenon Swatek