Przetargi-aktualne

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików – PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej

ABR.272.6.2021                                                                     Lubaczów, dn. 07.06.2021 r.

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików – PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej”

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Lubaczowski udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SWZ. Udzielone odpowiedzi zgodnie z  art. 286 ust 1 ustawy należy traktować jako zmianę treści SWZ.  

Pytanie nr 1: Prosimy o podanie jakiego koloru ma być kostka brukowa gr.6 cm na chodnikach i kostka brukowa gr. 8 cm na zjazdach?

Odpowiedź Zamawiającego: Chodniki – kostka brukowa wibroprasowana 75% szara, 25% kolorowa (czerwona). Zjazdy – kostka brukowa wibroprasowana szara.

Pytanie nr 2: Prosimy o załączenie tabeli  wyrównań mieszanką mineralno-bitumiczną.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o Tabelę wyrównania mieszanką mineralną asfaltową AC16W istniejącej nawierzchni.

Pytanie nr 3: Proszę o doprecyzowanie jaka ma być grubość podbudowy z kruszywa łamanego pod ciąg pieszo-rowerowy, ponieważ w przedmiarze w poz.71 i w zestawieniu jest podana grubość 10 cm, natomiast na przekrojach jest 15 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Właściwa grubość podbudowy z kruszywa łamanego pod ciąg pieszo rowerowy wynosi 10 cm.

Pytanie nr 4: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym z betonu asfaltowego AC8S zgodnie z WT-2. 2014 oraz prosimy o podanie grubości warstwy, ponieważ w przedmiarze i w zestawieniu jest grubość 5 cm, a na przekrojach 6 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Dokumentacja przewiduje wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z asfaltu lanego grubości 5 cm. Zamawiający uzupełnia dokumentację
o brakującą specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych D.05.03.07a „Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne w postaci warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S KR1-2 zgodnie z WT-2 2014.

 

Pytanie nr 5: Prosimy o podanie na czym mają być ustawione obrzeża, ponieważ poz.72 i 73 przedmiaru podają, że na podsypce piaskowej, natomiast przekroje, że na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Odpowiedź Zamawiającego: Obrzeża betonowe stanowiące obramowanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

 

Pytanie nr 6: W poz. 84 przedmiaru jest nawierzchnia na zjazdach o gr.4 cm, a w opisie gr. 5 cm. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Właściwa grubość warstwy ścieralnej zjazdów indywidualnych wynosi 5 cm (dotyczy części nawierzchni zjazdu poza nawierzchnią ciągu pieszo-rowerowego).

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla ZS w Lubaczowie oraz LO w Lubaczowie w ramach projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 – 3

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 29.080,51 PLN,

w tym:

Zadanie (część) nr 1 – 4.596,51 PLN

Zadanie (część) nr 2 – 13.284,00 PLN

Zadanie (część) nr 3 – 11.200,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu – DOSTAWY – Dostawa doposażenia zajęć modelarskich do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.374,00 PLN.

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi – Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli ZS oraz LO w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego – Zadanie 1 – 2

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

12.020,00 PLN, w tym:

Zadanie (część) nr 1 – 9.000,00 PLN

Zadanie (część) nr 2 – 3.020,00 PLN

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, m. Krzywe, gm. Horyniec-Zdrój

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość położona w obrębie Krzywe gm. Horyniec-Zdrój, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16 o pow. 0,2967 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa w udziale ½ części, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00032577/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie pośredniej gminy Horyniec-Zdrój, graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, drogą publiczną i terenami użytków rolnych. Większość powierzchni działki jest zainwestowana drzewostanem. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej poprzez przyłącza na warunkach określonych przez gestorów tych sieci.

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość znajduje się w terenach, dla których Gmina Horyniec-Zdrój nie posiada opracowanego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horyniec-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr 248/XXX/02 z dnia 27 lutego 2002 r. działka położona jest w terenie obejmującym zabudowę mieszkaniową zagrodową i jednorodzinną.

  1. Cena udziału Skarbu Państwa w wysokości ½ części w prawie własności działki nr 16 o pow. 0,2967 ha wynosi 14 814,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset czternaście złotych).
  2. Udział Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości wynoszący ½ części został przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela – zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  4. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 13.04.2021 r.

Starosta
mgr Zenon Swatek