Przetargi-aktualne

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa poprzez przebudowę rowów w miejscowości Lisie Jamy

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa poprzez przebudowę rowów w miejscowości Lisie Jamy km 0+900 do 1+100 (odcinek nr 1) oraz km 1+550 do 1+600 (odcinek nr 2).

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2938/11 o pow. 0,9168 ha i 2938/15 o pow. 0,0775 ha (łączna pow. 0,9943 ha), objęta księgą wieczystą nr PR1L/00050677/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość położona jest w północnej części miasta przy ulicy Słowackiego, w terenach o intensywnej zabudowie. Otoczenie stanowią: nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji handlowo-usługowej oraz mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi. Obszar, na którym położone są działki jest w pełni uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, wodną, ciepłowniczą, kanalizacyjną i gazową. Działka nr 2938/11 zabudowana jest budynkiem dworca autobusowego i znajduje się na niej utwardzony plac parkingowo-manewrowy, działka nr 2938/15 jest niezabudowana.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość opisana w pkt 1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego przez Radę Miejską w Lubaczowie uchwałą nr 103/XXIX/2021 z dnia 28 września 2001 r. z późn. zm., położona jest w terenach obsługi komunikacji. Dla ww. nieruchomości została wydana decyzja Burmistrza Miasta Lubaczowa o warunkach zabudowy nr 30/2021 z dnia 30.06.2021 r., znak: GPR.6730.22.2021, w której ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: budowie budynków handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 na budynek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, utwardzeniem i oświetleniem terenu, parkingami, placami i chodnikami, siecią i przyłączem wody, zbiornikiem przeciwpożarowym, pompownią przeciwpożarową, instalacją hydrantową, sieciami, przyłączami i instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, siecią i przyłączem gazu i prądu wraz ze stacją trafo oraz telekomunikacyjnym, terenami biologicznie czynnymi, dwoma pylonami informacyjnymi wys. 18 m oraz rozbiórkami kolidujących obiektów na działkach nr ewid. 2938/11, 2938/12, 2938/13, 2938/14, 2938/15, 2939, 2946/1, 2946/2, 2947/3, 2947/4 obr. 0001 Lubaczów, jednostka 180901_1 położonych w miejscowości Lubaczów.

 1. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi: 576 800,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).
 2. Nieruchomość gruntowa została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego – zgodnie z art. 32 ust. 1 i 1a, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.
 4. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: https://powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatlubaczowski.pl/37,xv-ogloszenia-pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 24.06.2022 r.

 

Starosta
mgr Zenon Swatek

Zapytanie ofertowe na opracowanie operatów wodnoprawnych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia poprzez budowę chodnika w miejscowości Krowica Sama

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbędnego do zgłoszenia robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia poprzez budowę chodnika w miejscowości Krowica Sama km 1+085 do 2+050 (etap I) oraz km 2+146 do 2+577 (etap II)”.

Uwaga!

Termin na wykonanie operatów wodnoprawnych może zostać wydłużony do 30 dni na prośbę wykonawcy.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarząd Powiatu w Lubaczowie

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka budowlana nr 5773/9 o pow. 0,1148 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00042240/6 wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w prawie własności do działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, objętej księgą wieczystą nr PR1L/00055444/0.

 1. Opis nieruchomości:

   Działka nr 5773/9 położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lubaczowa przy projektowanej drodze wewnętrznej o nawierzchni gruntowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej tj. ulicy Mickiewicza o nawierzchni ulepszonej asfaltem. Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość znajduje się w obszarze dynamicznie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszym sąsiedztwie położony jest szpital powiatowy, stacja CPN i obiekty usługowo-handlowe. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, magazynowo- składowej i drogi wewnętrznej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubaczowa z o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 22.11.2018 r., znak: GPR.V.6730.40.2018 przedmiotowe nieruchomości położone są w terenach:

 • działka o numerze ewidencyjnym 5773/9 położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 • działka o numerze ewidencyjnym 5773/1 położona jest w konturze oznaczonym symbolem „KDW” – teren drogi wewnętrznej.
 1. Cena nieruchomości:

L.p.

Nr działki Pow.

w ha

Cena wywoławcza

brutto (w tym 23% podatku Vat) za działkę budowlaną wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w drodze wewnętrznej

(w zł)

Wysokość wadium za działkę budowlaną wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w drodze wewnętrznej

(w zł)

Minimalne postąpienie (1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)
1 5773/9 0,1148 95 256,28 10 000,00 960,00
2 5773/1

droga wewnętrzna

0,1831

 

 1. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 8 lipca 2022 r.
 3. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: https://powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatlubaczowski.pl/37,xv-ogloszenia-pozostale.

Lubaczów, dnia 19.05.2022 r.

Starosta
mgr Zenon Swatek

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu — Roboty budowlane — Wykonanie w systemie zaprojektuj – wybuduj dok. projektowej i robót budowlanych w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Zamkowo-Parkowym”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 5.000.000,00 zł.