Autor: B.Pasierbowicz- Starostwo Lubaczów

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, m. Krzywe, gm. Horyniec-Zdrój

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość położona w obrębie Krzywe gm. Horyniec-Zdrój, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16 o pow. 0,2967 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa w udziale ½ części, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00032577/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie pośredniej gminy Horyniec-Zdrój, graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, drogą publiczną i terenami użytków rolnych. Większość powierzchni działki jest zainwestowana drzewostanem. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej poprzez przyłącza na warunkach określonych przez gestorów tych sieci.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość znajduje się w terenach, dla których Gmina Horyniec-Zdrój nie posiada opracowanego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horyniec-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr 248/XXX/02 z dnia 27 lutego 2002 r. działka położona jest w terenie obejmującym zabudowę mieszkaniową zagrodową i jednorodzinną.

 1. Cena udziału Skarbu Państwa w wysokości ½ części w prawie własności działki nr 16 o pow. 0,2967 ha wynosi 14 814,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset czternaście złotych).
 2. Udział Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości wynoszący ½ części został przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela – zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 4. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 13.04.2021 r.

Starosta
mgr Zenon Swatek

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych LO w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego – Zadanie 1 – 7

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

73.188,70 PLN, w tym:

Zadanie (część) nr 1 – 20.000,00 PLN

Zadanie (część) nr 2 – 14.830,00 PLN

Zadanie (część) nr 3 – 5.498,70 PLN

Zadanie (część) nr 4 – 13.240,00 PLN

Zadanie (część) nr 5 – 8.440,00 PLN

Zadanie (część) nr 6 – 6.080,00 PLN

Zadanie (część) nr 7 – 5.100,00 PLN

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3225/1 o pow. 0,0627 ha i 3225/2 o pow. 0,0846 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00049699/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lubaczów na obszarze, na którym funkcją dominującą są tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, baz i komunikacji PKS, zakładu o profilu produkcji przemysłowej wytwórczości i składowania oraz mechaniki pojazdowej. Nieruchomość jest częściowo zainwestowana linią energetyczną napowietrzną, linią telefoniczną oraz siecią wodociągową podziemną. Nieruchomość posiada dostęp do energii, wody i kanalizacji.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

     Działki nr: 3225/1 i 3225/2 położone w obrębie Lubaczów znajdują na obszarze, na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Myśliwska”, uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 lutego 2012 r. Nr 364/XVII/2012 opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. poz. 893. Zgodnie z tym planem działka nr 3225/1 leży w terenie oznaczonym symbolem 2ZP – teren zieleni urządzonej, a działka nr 3225/2 leży w terenie oznaczonym symbolem U – teren zabudowy usługowej.

 1. Cena nieruchomości (po zaliczeniu na jej poczet kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego) : 11 364,00 (słownie: jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100).
 2. Nieruchomość gruntowa została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego – zgodnie z art. 32 ust. 1 i 1a, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 4. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 29.03.2021 r.

Starosta
mgr Zenon Swatek

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych ZP JP II w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” – Zadanie 1 – 3″

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

30.858,86 PLN, w tym:

Zadanie (część) nr 1 – 22.665,00 PLN

Zadanie (część) nr 2 – 7.105,50 PLN.

Zadanie (część) nr 3 – 1.088,36 PLN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY – Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla ZS, LO, i ZPJP II w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego – Zadanie 1 – 7

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

52.700,00 PLN, w tym:

Zadanie (część) nr 1 – 3.000,00 PLN

Zadanie (część) nr 2 – 2.000,00 PLN.

Zadanie (część) nr 3 – 17.500,00 PLN

Zadanie (część) nr 4 – 12.000,00 PLN.

Zadanie (część) nr 5 – 11.200,00 PLN

Zadanie (część) nr 6 – 1.000,00 PLN.

Zadanie (część) nr 7 – 6.000,00 PLN