Autor: B.Pasierbowicz- Starostwo Lubaczów

Zaproszenie do składania ofert – opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych”

Zarząd Powiatu Lubaczowskiego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych”, niezbędnego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach ww. inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla ww. zadania inwestycyjnego wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów wykonania robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączone poniżej zaproszenie do składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi – Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” – Zadanie 1 – 3

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 37.516,00 zł.

w tym:

Zadanie nr 1 –  14 716,00 zł

Zadanie nr 2 –  12 800,00 zł

Zadanie nr 3 –  10 000,00 zł