Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1994/11 o pow. 0,0702 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00056558/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Lubaczów oraz w strefie zainwestowania terenów zabudową usługową i produkcyjną. Funkcją dominującą obszaru, na którym znajduje nieruchomość, to tereny zabudowy znaczących usług komercyjnych oraz baz budownictwa. W bezpośrednim sąsiedztwie występują tereny kolejowe. Nieruchomość nie jest zabudowana, częściowo jest utwardzona tłuczniem drogowym, przez którą przebiega linia elektroenergetyczna kablowa. Posiada dostęp do energii, telefonu i kanalizacji poprzez przyłącza na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Obszar, na którym położona jest nieruchomość posiada średni dostęp do komunikacji lokalnej i dobry do podstawowego zaplecza bytowego.

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

     Działka nr 1994/11 położona w obrębie Lubaczów znajduje się na terenie, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego przez Radę Miejską w Lubaczowie uchwałą Nr 103/XXIX/2001 z dnia 28 września 2001 r. z późn. zm., działka ta położona jest na obszarze oznaczonym jako ulice główne (2 KG).

  1. Cena sprzedaży nieruchomości: 28 894,00 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).
  2. Nieruchomość gruntowa została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych – zgodnie z art. 32 ust. 1 i 1a, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  4. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.

Lubaczów, dnia 22.02.2022 r.

 

Starosta
mgr Zenon Swatek

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Wykaz nieruchomości 471 KB 33