XXXVI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018r. godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
3. Złożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Lubaczowie za 2017 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
4. Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018.
5. Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
6. Złożenie informacji z działalności: Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, Domu Dziecka w Nowej Grobli oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie za 2017 rok.
7. Przedłożenie raportu o wynikach realizacji Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu Lubaczowskiego na 2018 rok,
2) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018r.,
3) w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego,
4) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Lubaczowie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
9. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
10. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady
mgr Jadwiga Pałczyńska
Drukuj