Autor: P. Furgała- Powiatowe CK w Lubaczowie

Oferta – wykonania sporządzenia operatu wyceny nieruchomości o ograniczenie w drodze decyzji …

L.dz. GN.6852.1.2015                   

Lubaczów, dn. 04.08.2015 r.
                                                                                                                                           

                                                                                                                                                   Rzeczoznawcy Majątkowi   
                                                                   
                 O F E R T A
(więcej…)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użytkowanie

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie

 działając na podstawie  art. 13 ust. 1 i art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz.U.  z 2014r  nr  poz. 518/, § 3 Uchwały Nr XXVI/256/2001 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.08.2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Lubaczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i  użytkowanie   (więcej…)

Przebudowa linii elektroenergetycznej w Majdanie Lipowieckim

RG.6123.1.2015                                           

Lubaczów, dnia 8.01.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku
z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) (więcej…)