INFORMACJA STAROSTY LUBACZOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

Informuję, że od dnia 16.03.2020 r. wydział obsługuje w ograniczonym zakresie z powodu zagrożenia epidemiologicznego i nieobecności pracowników. W związku z tym:

Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie RP proszę zgłaszać w jeden z następujących sposobów:

– drogą elektroniczną poprzez E-PUAP,

– za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Wnioski o wymianę prawa jazdy wraz z wymaganymi dokumentami należy obecnie przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub elektronicznie.

Opłaty za wydanie prawa jazdy należy przekazać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie nr:

47 9101 0003 2001 0010 7448 0005

i potwierdzenie przesyłać na adres urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej, E-PUAP lub e – mail: prawojazdy@lubaczow.powiat.pl

Wcześniej umówione wizyty w Wydziale Komunikacji zostają anulowane. Strona służąca do internetowego umawiania wizyt zostaje zawieszona do odwołania.

Kontakt telefoniczny:

– Prawa jazdy: 16 632 87 40

– Rejestracja pojazdów: 16 632 87 42

Jednocześnie informuję, iż obecną sytuację epidemiologiczną traktujemy jak siłę wyższą w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W związku z tym Starosta Lubaczowski nie będzie nakładał kar z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, to jest kar za niedokonanie w terminie 30 – dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli naruszenie to miało związek z sytuacją epidemiologiczną.

Drukuj