Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Inwestycje Powiatu Lubaczowskiego w 2017 roku

Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych powiatu lubaczowskiego w 2017 roku

Źródła finansowania inwestycji w 2017 roku:

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 2. Program Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 5. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Wszystkie zadania były również współfinansowane z budżetów gmin, na terenie których były realizowane (Wielkie Oczy, Stary Dzików, Oleszyce, Narol, Horyniec – Zdrój, miasto Lubaczów, gmina Lubaczów) oraz z budżetu Powiatu Lubaczowskiego.

Zrealizowane inwestycje drogowe:

 1. Na terenie gminy Oleszyce i Stary Dzików: przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików- Oleszyce. W ramach projektu przebudowano 3 odcinki drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości prawie 9 km.

Wartość zadania: 6 480 546,60 zł

Finansowanie: PROW (4 053 076 zł), gmina Oleszyce (209 895, 91zł) , gmina Stary Dzików (1 003 839,34 zł) , Powiat Lubaczowski (1 213 735,25 zł)

 1. Na terenie gminy Wielkie Oczy i Lubaczów: przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków- Wielkie Oczy- Granica Państwa. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości ponad 6 km oraz z chodnikami o łącznej długości ponad 3 km.

Wartość zadania: 6 567 500,89 zł

Finansowanie: PRGiPID (2 999 750 zł), Powiat Lubaczowski (1 765 836,69 zł)

gmina Wielkie Oczy (1 348 526,07 zł) , gmina Lubaczów (453 388,13 zł)

 1. Na terenie gminy Horyniec – Zdrój: przebudowa drogi powiatowej 2409R Nowe Brusno- Polanka Horyniecka.W ramach zadania przebudowano odcinek drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości prawie 3,5 km.

Wartość zadania: 1 897 361,94 zł

Finansowanie: Program Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (1 441 008 zł), gmina Horyniec – Zdrój ( 228 176,97 zł) i Powiat Lubaczowski ( również 228 176,97 zł).

 1. Na terenie gminy Narol: przebudowa drogi powiatowej 1641R Lipsko- Huta Złomy wraz z remontem mostu na rzece Tanew w ciągu tej drogi. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości prawie 1 km.

Wartość: 573 261, 73 zł (przebudowa drogi) + 69 355,40 zł (remont mostu, zrealizowany ze środków własnych powiatu)

Finansowanie: w ramach Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (447 724 zł), gmina Narol (100 000 zł), Powiat Lubaczowski (25 537,73 zł- przebudowa drogi + 69 355,40 zł- remont mostu).

Łącznie w 2017 roku na terenie Powiatu Lubaczowskiego zostało przebudowanych prawie 20 km dróg powiatowych. W 2016 roku było to nieco ponad 10 km, a w 2015 roku prawie 24 km.

Dodatkowo Powiat wykonał 3 inwestycje chodnikowe:

 1. Przebudowę ciągu chodnika w ciągu drogi powiatowej 1684R w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza o długości prawie 300 m
 2. Wybudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia
  w miejscowości Krowica Hołodowska o długości ponad 600 m
 3. Wybudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej 1553R Cewków-Stary Dzików- Oleszyce na terenie gminy Oleszyce o długości 100 m.

Wartość zadań ogółem: 377 937 zł.

Finansowanie: gmina Lubaczów ( 98 868, 97 zł), gmina Oleszyce ( 15 500 zł), Powiat Lubaczowski ( 263 568,03 zł).

Pozostałe inwestycje i projekty realizowane przez Powiat Lubaczowski:

 1. Przebudowa budynku dydaktycznego w Zespole Szkół im. Gen. J. Kustronia w Lubaczowie

Projekt objął m.in. całkowitą przebudowę budynku dydaktycznego. Obecnie znajdują się tampracownie, kuchniazapleczem, stołówka i pokoje dla uczniów.Wymieniono także wszystkie instalacje, a budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 4 754 075,49 zł.

Finansowanie: Powiat Lubaczowski ( 1 715 691,48 zł), miasto Lubaczów (50 000 zł), RPO WP
( 2 988 384,01 zł)

 1. Budowa boiska szkolnego, wykonanie przebudowy Sali  gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie

Wartość projektu: 1 207 505, 25 zł

Finansowanie: Powiat Lubaczowski ( 294 642,83 zł), miasto Lubaczów (50 000 zł), RPO WP
( 912 862,42 zł)

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie.

Wartość projektu: 1 810 754,23 zł

Planowane finansowanie: dofinansowanie ze środków UE ( 1 539 141,09 zł), SP ZOZ
w Lubaczowie (271 613, 14 zł)

Łącznie w 2017 roku Powiat Lubaczowski zrealizował inwestycje za prawie 24 mln zł, z czego ponad 18 mln zł to kwota otrzymanych dofinansowań, a prawie 5,8 mln zł to środki własne Powiatu.

***

Dane na podstawie informacji Wydziału Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

IB

Drukuj