Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

LI  Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023r. o godzinie 10.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego  w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Złożenie przez Starostę Lubaczowskiego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie w 2022 r.
 7. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Powiatu w 2022 r.
 8. Podjęcie Uchwały Nr LI/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2023 r.
 9. Podjęcie Uchwały Nr LI/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2023 r.
 10. Podjęcie Uchwały Nr LI/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2023 r.
 11. Podjęcie Uchwały Nr LI/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
 12. Podjęcie Uchwały Nr LI/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 13. Podjęcie Uchwały Nr LI/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

mgr Marta Tabaczek

 

 

Drukuj